Ниигэм 11 feb 2022 483

Музей боломоор гэр

Мэдээжэ купец Алексей Лушниковой байшан гэр заһабарилха ажалнууд нёдондо Хяагта хотодо эхилээ һэн. Мүнөө ажалнууд үргэлжэлхэ.

© фото: komandirovka.ru

Энэ үйлэ хэрэг удаан хүлеэгдээ, юундэб гэхэдэ, А.М. Лушников нэгэдэхи гильдиин купец байһан, аймагай, хотын хүгжэлтэдэ ехэ хубитаяа оруулһан юм. Түб Азиин алдарта шэнжэлэгшэд замдаа тэрэнэй гэртэ айлшалдаг байһан. Григорий Николаевич ба Александра Викторовна Потанинтан, Николай Михайлович Пржевальский, Пётр Кузьмич Козлов болон бусад шэнжэлэгшэд, аяншалагшад гэрэйнь богоһо алхаһан байха. Сүлэгдэһэн декабристнууд баһал эндэ хонодог һэн. Энэ гэр Троицкосавск хотодо эгээл түрүүшын шулуун гэрнүүдэй тоодо ородог, 19-дэхи зуун жэлэй дундуур баригдаһан түүхэтэй. Гэрынь музей боложо магадгүй. Купецүүдэй амарха таһалга, А. Лушниковой тэнхим, аудиторитой хүдэлхэ зал шэнэлэгдэхэ. Тиихэдэ үбэлэй сэсэрлиг һэргээгдэхээр хараалагдана, тэрэнь гэрэй хоёрдохи дабхарта байһан юм. Алексей Лушниковой габьяа ехэ. Тэрэ Троицкосавскда Ородой географическа таһагай үндэһэ һуури табиһан, Хяагтын газар дэбисхэр дээрэ шэнжэлэгшэдэй тон дүтын туһалагшань байһан юм. Троицкосавск хотодо олониитын номой сан, музей, хэблэлэй газар, уран зурагай галерей тэрэнэй сэхэ хабаадалга  доро хүгжэжэ байһан гэхэ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: komandirovka.ru