Ниигэм 11 feb 2022 421

Эрхэнь хамгаалагдаха

Россида гэр байра барилгада хубитаяа оруулжа мэхэлэгдэһэн хүнүүдэй эрхые хамгаалха юм. Энээн тухай Газар дэбисхэрнүүдэй хүгжэлтын жасын (анхан - Хубитаяа оруулагшадай эрхые хамгаалха жаса) захирал Константин Тимофеев дуулгаа.

© фото: pixabay.com

- Мүнөө үедэ асуудалтай объектнүүдэй ниитэ реестртэ (ЕРПО) 2 521 гэр тоологдоно. Эдэ объектнүүдээр 129,4 мянган хүн хохидоо гэжэ тоологдоно. Мүнөө жэл 40 мянга гаран зоной эрхые хамгаалха гэжэ түсэблэнэбди, — гэжэ Константин Тимофеев хэлээ.

Гэхэтэй хамта тус Жасын ажаглалтын зүблэл үшөө 224 объектээр шиидхэбэри абаха юм.

 «Октябрь-ноябрь болотор эдэ объектнүүдэй асуудалнуудые шиидхэхэ хэмжээнүүд абтаха», — гэжэ Константин Тимофеев онсолоо.

 Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Марат Хуснуллин үнгэрһэн 2021 ондо 42 мянган шахуу хубитаяа оруулагшадай эрхые хамгаалаабди гэжэ урид мэдүүлээ һэн. 2022 ондо Буряад орондо удаарһан барилгатай арбан гэр барижа дүүргээд, ашаглалгада тушааха гэжэ түсэблэгдэнэ. Эндэ федеральна болон региональна һан жасануудай дэмжэлтэ үзүүлэгдэхэ. Жэлэй дүүрэтэр барилгада хубитаяа оруулһан 542 хүн байратай болохо ёһотой.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: pixabay.com