Ниигэм 14 feb 2022 792

Сэбэр һайхан туалет ажалаа тогтообо

Түнхэнэй аймагай түб Хэрэн тосхондо болбосон түхэлтэй туалет баригдажа нээгдэбэ гэһэн мэдээсэл байгша оной эхиндэ тараа һэн. Теэд тэрэнь хэндэшье хэрэггүй байба ха

Ушарынь гэхэдэ, тэрэ туалет бэе дээрээ тохохо олзын хэрэг эрхилэгшэд олдобогүй. Багсаахада, тэрэнэй олзо оршонь гаргашаһаа ехэ байжа болоо.

  • Аймагай захиргаанай оролдолгоор хэрэгтэй хэрэгсэлнүүд тодхогдоо. Тэрэ тоодо хизаарлагдамал аргатай зоной хэрэглэхэ түхеэрэлгэнүүд бии. Дулаан уһан, зайн гал татаатай, - гэжэ аймагай захиргаанай мэдээсэлэй албанай мэргэжэлтэн Дора Хамаганова бэшэһэн юм.

Хэрэглэхэ хүнэй үгы һэн хойнонь аймагай захиргаанай шиидхэбэреэр саг зуура тэрэ туаледэй ажал тогтоогдобо.

  • Даажа абаха хүниие олохонь бэрхэтэй байгаа даа. Хүн зоной үсөөнөөр энэ жорлондо орожо бэеэ заһадаг байгаа һаань, олзын хэрэг эрхилэгшэ өөрынгөө хармаанһаа ажалшадтаа мүнгыень түлэхэ, гаргашануудаа дааха болоно. Тиибэ яабашье һаяхана нэгэ һайн дуратан олдобо. Тэрэ Хэрэн тосхондо үмсын банитай, хубсаһа хунар угаадаг эмхитэй. Хэлсээнэй саарһа дансануудаа баталһанай һүүлдэ Хэрэн һууринай тэгэндэ оршоһон туалет ажалаа шэнээр ябуулжа эхилхэ, - гэжэ Түнхэнэй аймагай захиргаанда дуулгана.

ХХI зуун жэлэй орожо ерэһэн үедэ харша хорёогой саагуур бэеэ заһажа ябаха саг дүүрээ гээшэ аабза. Гэхэтэй хамта Түнхэнэй аймаг дотор аяншалагшад эгээл олоор ябадагынь мэдээжэ. Тиимэһээ холын айлшадай урда нюураа шабааһаар будахагүйн тула заатагүй олон иимэ туаледүүд хэрэгтэй даа.  

Фото: Дора Хамагановагай ФБ хуудаһанһаа