Ниигэм 16 feb 2022 467

​Хүршэнэртэмнай хүрэбэ

© фото: dailyadvent.com/ru

Мүнөөдөө Агын Буряадай тойрогто өөрын таһаг нээхэ тухай ажал ябуулагдана. Энэ хадаа оньһон түхеэрэлгэнүүдээр хангалга, мүнгэнэй, хуулита харилсаануудай, унаагай, ажалшадай талаар асуудалнууд. Бүхы юумэнэй түсэбэй ёһоор бүтэбэл, «Буряад ТВ»-гэй Агын таһагта ажалай табан һуури байгуулагдаха.

 - Үбэр Байгалай хизаарта «Буряад ТВ»-гэй дамжуулганууд байгша ондо харуулагдажа эхилхэ ёһотой. Мүнөөдөө нэгэ адли агаарай долгиндо дамжуулха тухай хэлсээн боложо байна. Тиихэлээрээ хоёр можын ажаһуугшад адли сагай хубааряар «Буряад ТВ» хараха аргатай болохо. Агаарай долгиндо гаража эхилхэдээ, заатагүй харагшадтаа дуулгахабди, - гэжэ Буряад ТВ субагай хүтэлбэрилэгшэ Виталий Раднаев хэлэнэ.

 Мүнөөдэрэй байдалаар «Буряад ТВ» гансал улас дотороо дамжуулгануудаа харуулна. Һаяхана ажаллажа эхилбэшье, яһала олон харагшадай дура буляажа шадаа гэжэ хэлэхэдэ, үлүү болохогүй. Ямаршье наһанай хүн өөртөө хэрэгтэй дамжуулгануудые олохо байха. Һүүлэй һонинуудһаа эхилээд, уран һайханай, соёл уралигта хабаатай болон залуушуулда зорюулагдаһан дамжуулганууд үдэр бүри гаражал байдаг юм. Үшөөшье олон удха түгэлдэр нэбтэрүүлгэнүүдые зохёожо, арад зоноо баярлуулжа байха бэзэ гэжэ найдая!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: dailyadvent.com/ru