Ниигэм 2 mar 2022 394

Хүргэжэ абаашахада – хүнгэлэлтэ

Россиин Засагай газар агаараар зөөлгые дэмжэн тэдхэлгын гурбан түлэб байгуулаа. Нэгэдэхинь гансал Алас Дурнын ажаһуугшадта зорюулагдажа, Москва болон Санкт-Петербург руу хүнгэлэлтэтэйгөөр ниидэхэ арга олгоно. Тиихэдээ нэгэ хүн нэгэ жэл соо ошохо, ерэхэ авиабиледүүдые хоёр дахин абаха аргатай, тиигэжэ хүнгэлэлтэтэй дүрбэн билет абаха аргатай болоно.

© фото: pixabay.com

- Үнгэрһэн жэл энэ түлэбтэ 5,5 млрд түхэриг гаргашалагдаа һэн. 500 мянга гаран хүн нэгэ тээшээ 10 200 түхэригһөө дээшэ бэшээр биледүүдые абаһан байна. Байгша 2022 ондо энэ түлэбтэ 6,5 млрд түхэриг һомологдохо юм. 600 мянга гаран пассажирнууд зөөгдэхэ. Тусхай тарифай хэмжээн (биледэй сэн) Улаан-Үдэһөө Москва хүрэтэр 9200 түхэригэй хэмжээндэ байха, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев тэмдэглээ. 

 Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустинай хэлэһээр, эдэ зорилгонуудай нэгэниинь - авиабиледүүдэй сэн доошолуулха.

«Һая болотор үнэ сэнгэй ехэ дээрэһээ энэ тойрог соогуураашье олон зоноймнай ябахань хүндэ байгаа. Харин Москва, Санкт-Петербург хүрэхэ гү, али Крымдэ амарха гэжэ хэлэлтэшьегүй», – гэжэ юрэнхы сайд хөөрөө.

- Эхэ ороноймнай 40 хубиие эзэлдэг Алас Дурнын хүн зондо оронойнгоо регионууд хоорондохи холбоон онсо шухала ха юм. Бидэ хүн зондоо аяншалха, Россиин түбэй газарнуудта хүрэхэ арга олгохо ёһотойбди, – гэжэ өөрынгөө ээлжээндэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

 Хоёрдохи түлэбөөр хүнгэлэлтэтэй биледүүдые залуушуул, олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүд, пенсионернүүд, эрэмдэг бэетэйшүүл абаха эрхэтэй. Тойрогой ажаһуугшадһаа гадна Алас Дурна руу айлшалха зорилготой зон мүн лэ хүнгэлэлтэтэй билет абаха аргатай. 2021 ондо энэ түлэбтэ 4,4 млрд түхэриг шэглүүлэгдэһэн юм. 450 мянга гаран пассажир зөөгдөө.

 «Энэ түлэб хэрэглэхэ гэһэн зон хараалагдаһанһаа үшөө олон байшоо. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинай шиидхэбэреэр 2022 онһоо автоматическа тэдхэмжын механизм нэбтэрүүлэгдээ. Мүнөө ниидэлгэнүүдтэ үгтэһэн тэдхэмжын барагдаашье һаань, ниидэхэ дуратайшуул хүнгэлэлтэтэй сэнгүүдээр биледүүдые абаха аргатай байха. Тиигэһэнэй удаа агаарай компанинуудта гаргашань федеральна һан жасаһаа хүсэлдүүлэгдэхэ», – гэжэ Юрий Трутнев дуулгаа.

Мүнөө дээрээ хүнгэлэлтэтэй тарифуудаар Москва – Улаан-Үдэ («Сибирь» ба «Смартавиа» авиакомпанинууд) болон Улаан-Үдэ – Новосибирск («Сибирь» авиакомпани) рейснүүд ябуулагдана. Москва – Улаан-Үдэ маршрудай хүнгэлэлтэтэй сэн - 6200 түхэригтэ, тиигэхэдэ Улаан-Үдэ – Новосибирск маршрудта – 2500 түхэриг. Удаадахи категориин эрхэтэд тусхай тарифуудаар экономическа классай салонуудта һуужа ниидэхэ аргатай байха:

- Ородой Холбоото Уласай 23 наһа хүрөөгүй эрхэтэд. 

 - Ородой Холбоото Уласай эрхэтэн - 55-һаа дээшэ наһатай эхэнэр, Ородой Холбоото Уласай эрхэтэн - 60-һаа дээшэ наһатай эрэ хүн. 

 - Ородой Холбоото Уласай эрхэтэн – ямаршье наһанай I группын инвалид болон тэрэниие харалсажа ябаһан хүн, эрэмдэг бэетэй үхибүүн болон харалсажа ябаһан хүн, бага наһанһаа II гү, али III группын инвалидууд, мүн баһа олон үхибүүдтэй гэр бүлэ гэһэн үнэмшэлгэтэй гү, али олон хүүгэдтэй гэжэ Ородой Холбоото Уласай ондоошье баталһан үнэмшэлгэтэй хүнүүд.

Гурбадахи түлэб тойрогой регионууд хоорондын агаарай зөөлгэнүүдые хүгжөөлгэдэ шэглүүлэгдэнхэй. Тэрэнэй хүгжэлтэдэ 2021 ондо 1,2 млрд түхэриг һомологдоһон байна. 2022 ондо энэ хэмжээн таба дахин ехэ болгогдожо, 5,9 млрд түхэригтэ хүрөө. Түлэбэй оператор – Алас Дурнын агаарай ниитэ нэгэ компани. 2021 ондо компани ДФО-гой доторхи 20 шэнэ маршрудаар 69 мянга гаран пассажирые зөөгөө. 2022 ондо маршрудуудые олошоруулжа, 250 мянган пассажирые зөөхэеэ түсэблэнэ.

 «Биледүүдэй сэн 1038 түхэригһөө эхилнэ (Улаан-Үдэ – Хужар), харин эгээл ехэ тариф Хабаровск – Якутск маршрудаар - 10 670 түхэригтэ хүрэнэ. Шэнэ маршрудуудаар ябаха гэһэн зон олон, дунда зэргээр 60 хубиһаа дээшэ», – гэжэ Юрий Трутнев тайлбарилаа.

Улаан-Үдэ – Владивосток маршрудаар 2021 оной августһаа ниидэлгэнүүд эхилээ һэн. 2022 оной январиин 10 болотор 6 857 пассажир зөөгдөө. Энэ маршрудаар Алас Дурнын нэгэл «Аврора» авиакомпаниин онгосонууд ниидэдэг юм. 2022 ондо 1172-дохи тогтоолоор Улаан-Үдэ – Владивосток, Улаан-Үдэ – Красноярск, Улаан-Үдэ – Хабаровск, Улаан-Үдэ – Якутск, Улаан-Үдэ – Хужар, Улаан-Үдэ – Ага (Ага руу мүнөө ниидэнэгүйбди, зундаа ниидэхээр түсэблэнэбди) маршрудуудаар агаарай ниидэлгэнүүдтэ тусхай тарифууд тогтоогдонхой. Юрэнхы сайдай орлогшын хэлэһээр, бүхы гурбан түлэбтэ 2021 ондо 11,1 млрд түхэриг гаргашалагдаа. 2022 ондо энэ хэмжээн нэгэ хахад дахин ехэдүүлэгдэжэ, 16,6 млрд түхэригтэ хүрэжэ, хүнгэлэлтэтэй тарифуудаар үшөө олон хүнүүдые зөөхэ арга олгогдоно.

«Мүн баһа байгша ондо Алас Дурнын ниитэ нэгэ авиакомпаниин агаарай онгосонуудые шэнэлжэ эхилхэбди», – гэжэ тэрэ хөөрөөгөө дүүргээ.

Фото: pixabay.com