Ниигэм 2 mar 2022 522

​Бэлиг шадабарияа гэршэлээ

Энэ үдэрнүүдтэ “Баатар-Дангина” гэһэн можо нютагууд хоорондын урилдаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэнэ. Түрэл нютагтаа шалгарһан хүбүүд басагад Ахын аймагые түлөөлнэ.Хоёрдохи жэлээ Ахада энэ мүрысөө шэнэ шэглэлээр үнгэргэнэ. “Хүүгэн-Баатар”, “Хүүгэн-Дангина” абаһаар лэ нютагай зондо һайшагдаа. Энэ бүлэгтэ 6-10 наһанай хүбүүд басагад хабаадаха эрхэтэй юм. 11-15 наһанай үхибүүд “Эдир Баатар” ба “Эдир Дангина” гэһэн шэглэлээр мүрысэнэ. Заншалта болоһон «Угаа хүндэлэн зугаалая» шатада хабаадагшад уг гарбалаа үе үеэрнь тоолон хөөрэжэ үгөө. «Би бэрхэб» гэһэн шата һонирхолтойгоор үнгэрөө. Дуулажа, хатаржа шадаха бэлигтэйшүүл олоор энэ хэмжээ ябуулгада оролсоо. Мүн бэеэ спортоор һоридог үхибүүд бэлиг шадабарияа харуулаа. Тэдэ һоёд угай “тэбэг” шадамар бэрхээр наададаг байна. Өөрлигэй Арьяна Осорова, Нима Дондоков, Сорогой Айлана Геор[1]генова, Хужарай Лопсон Цыбиков гэгшэд шалгараа. Уласай урилдаанда тэдэ нютагаа эрхимээр түлөөлхэ бэзэ гэжэ найдагдана. “Баатар-Дангина” мүрысөөнэй илагшадай тоодо Ахын аймагай түлөөлэгшэд жэл бүри ородог заншалтай юм.

 “Аха” сонинһоо