Ниигэм 11 mar 2022 753

Фермернүүдые дэмжэхэ зорилготой

Байгша оной мартын 1-һээ малшад болон таряашад хүдөө ажахы эрхилхэ газар дээрэ гэр байра бариха эрхэтэй болобо

Энээн тухай заһабари Ородой Холбоото Уласай Газарай кодексто, мүн «Таряашадай (фермернүүдэй) ажахы тухай» хуулида оруулагдаа. Урдань олонхи фермернүүд эрхилжэ байһан ажахыһаа холо ажаһууха баатай байһан юм. Мүнөө тус бэрхэшээлынь одоошье шиидхэгдэбэ гээшэ.  

  • Мүнөө фермернүүд хүдөө ажахын газар дээрэ бата бэхи гэр байра бариха аргатай болобод. Харин барилга ябуулха талаар зарим тэды гуримшуулхы удхатай дансанууд гүрэнэй хуулида тодорхойлогдонхой, - гэжэ Буряадай Арадай Хуралай хүдөө ажахын хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Швецов хэлэнэ.

Тиигэжэ талмайгаараа 500 дүрбэлжэн метрһээ томо бэшэ, үндэрөөрөө 3 дабхар хүрэтэр нэгэл гэр бариха аргатай болоно. Энээнһээ урид саарһа данса бүридхэхэ талаар үлүү ажал гарадаг байгаа бшуу. Тиихэдэ үшөө хүдөө ажахын газар дээрэ гэр байра бариба гэжэ хэды дахин ялада унаһаншье зон байха.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев