Ниигэм 16 mar 2022 732

Мэдэсэеэ шалгаба

Байгша һарын 12-то «Эрдэм» гэһэн үргэн дэлисэтэй уласхоорондын хүдэлөөн эмхидхэгдэбэ. Гол удхань хадаа буряад хэлээр диктант бэшэлгэн болоно.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Ород Уласай 20 гаран можо нютагта болон 14 гадаада орондо ажаһуудаг буряадууд диктант бэшэхэеэ нэгэдэбэ. Энэнь түрэл һайхан эхэ хэлэеэ хэр зэргэ мэдэнэбиб гэжэ бэеэ шалгахын хажуугаар, дэлхэйгээр таража һууһан буряадууд нютагаа мартангүй, эхэ хэлэеэ хүгжөөжэ, эб нэгэн ажаһууха гэһэн зорилготой. Мүнөө жэл диктант бэшэлгэн 7-дохиёо үнгэргэгдэбэ. Хабаадагшад хаанашье ажаһуугаа һаа, нэгэ сагта, нэгэ зэргэ диктант бэшэхэеэ һуугаа. Мартын 12-то үдэрэй 13 саг 30 минутада хэмжээ ябуулга эхиеэ абаһан байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг