Ниигэм 21 mar 2022 760

Улаан-Үдын захадахи һуурингуудта ажаһуугшадай үдэр бүриин бэрхэшээл

-    Ай, бурхан, арай гэжэ үрдижэ ерээб даа. Үглөө бүхэн ажалдаа гарахынгаа урда эмшэндэ ошожо, бэеэ шалгуулдаг ха юмбибди. Тэрээндээ хожомдожо ябанаб, бушуу ошохомни, - гээд, манай «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшангай жолоошон Виталий ахатан хүлһөө аршасагаан, хотын 1-дэхи поликлиникэ руу түргэн алхалба.

Уданшьегүй хэдэн сагай үнгэрһэн хойно Виталий ахатамнай үглөө яаража ябаһан ушар тухайгаа хөөрэбэ.

  • Аэропортдо ажаһуудагыемни мэдэнэ гээшэ аабзаш. Тэндэһээ үглөө үдэшэниинь гаража ерэхэ гээшэнь амаргүй хүндэ болонхой. Ушарынь гэхэдэ, ажаһуугшадые асардаг, абаашадаг унаанууд угаа муугаар ябана. Тиигэжэ ажалдаа ошохо, ерэхэ гээшэнь нэгэ ехэ үндэр дабаа дабаһантай сасуу болоо. Ерээ болоһон автобусто һуухань - урилдаанай. Хүн зон этэрэлдэжэ ороно, иигэжэ хара үглөөнһөө хэрүүл аман үүсхэгдэнэ. Ерэһэн унаада орожо шадаагүй зон олоороо үлэдэг. Арай гэжэ ороо һаа, тэһэ биса хабшагдаад, амилхыншье аргагүй, хото болотор ерэнэш. Энэ асуудал хэзээ шиидхэгдэхэ ааб даа? - гэжэ һанаа алдана Виталий Владимирович.

Үнэхөөрөөшье, иигэжэ үдэр бүри ажалдаа ябаха гээшэ юун гээшэб даа? Хотын захиргаанай болон унаагай ажал гуримшуулдаг мэргэжэлтэд арад зонойнгоо тала барин, энэ асуудал түргэн саг соо шиидхэхэгүй юм гү?

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Виталий УРЖАНОВ