Ниигэм 31 mar 2022 550

Гүрэнэй туһаламжа тон хэрэгтэй

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй ударидалга доро экономикын талаар суглаан үнгэрһэн байна.

© фото: кrestianin.ru

Тэндэ Алексей Самбуевич хубиин хүдөө ажахынуудта гүрэнэй туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэй гэжэ хэлээ. Яагаад өөһэдыгөө өөрын эдеэ хоолоор хангахаб гэһэн шухала асуудал мүнөө  тобойсо гараад байна. Мүнөө сагта эд бараанай, эдеэ хоолой үнэ сэн ургуулхагүй гэһэн гол зорилго Засагай газар урдаа табинхай. Хубиин ажахынуудые дэмжэбэл,  байдал тэгшэрхэ ёһотой. Мүнөө дээрээ үмсын мал, огород ургуулдаг зон “самозанятые” гэжэ өөрыгөө бэшүүлээд,  гүрэнэй талаһаа мүнгэн туһаламжада хүртэхэ аргатай. Тиимэ зоной олон болобол, эдеэ хоол элбэг боложо, үнэ сэн доошолхо зэргэтэй.

- Хэдэн жэлэй туршада хүгжэжэ байһан экономикоёо гэдэргэнь сухарюулха ёһогүйбди, харин тохёолдоод байһан сагта дадан ажаллаха- манай уялга. Хүдөө ажахын талаар арад зондо туһаламжа үзүүлээгүй һаамнай, байдал һайжархагүй. Ганса томо КФХ-нуудые дэмжэжэ байнгүй, хубиин ажахынуудые мүн лэ дэмжэхэ хэрэгтэй, – гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: кrestianin.ru