Ниигэм 30 mar 2022 687

Ойн баяртань-олониитын суглаан

Мүнөөдэр, мартын 30-да, Буряадай гүрэнэй драматическа театрта Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаровай 200 жэлэй ойн баярта зорюулһан олониитын суглаан үнгэрөө.

Тус суглаа Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов нээхэдээ, арад бүхэн өөрын геройтой, буряадуудай ёһотой баатар - Доржо Банзаров болоно гэжэ онсо тэмдэглээ. Удаань онсо шалгарһан залуу эрдэмтэдтэ, дээдэ һургуулинуудай багшанарта шагналнуудые барюулаа.

Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин ректорэй уялгануудые гүйсэдхэгшэ Алдар Дамдинов Доржо Банзаровай намтараар дэлгэрэнгы элидхэл уншаа.

Зэдын аймагай засаг дарга Валерий Шагжитаров мүн лэ тайзан дээрэ гаража, нютагайнгаа элитэ эрдэмтэндэ зорюулһан ямар хэмжээ ябуулгануудые Зэдынгээ аймагта эмхидхэжэ байһанаа дуулгаа.

Түрүүшын эрдэмтэнэй ойн баярта зорюулһан "Банзаровска уншалганууд" гэжэ эрдэм шэнжэлгын хуралдаан мүнөөдэр түгэсэбэ. Санкт -Петербург, Казань болон Эрхүү хотонуудһаа эрдэмтэд энэ хэмжээ ябуулгада оролсоо.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд