Ниигэм 6 apr 2022 469

Тахяа тараахань

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов экономикын талаар суглаа зарлажа үнгэргэхэдөө, Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда уласай арад зониие дэмжэхэ талаар шэнэ социальна проект бэелүүлхэ тухай даабари үгөө. Тодорхойлбол, 4 хүнһөө бүридэһэн гэр бүлэ 10 тахяа үнэгүйгөөр  абаха аргатай. Нэгэ тахяань 30 түхэригтэ болохо. Гэртээ табан хүн байбал, 20 тахяа абаха аргатай.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд  Галсан Дареев энэ социальна проектын хэрэгтэйень тэмдэглэбэ. 10 тахяа абабал, 300 солхообто болохо. Тахяанай эдеэндэ жэлдээ 8 мянган түхэриг гаргашалагдаха юм. Харин тахяанууд жэл соо 2500  үндэгэ үгэхэ. Нэгэ үндэгэнэй сэн дэлгүүртэ 9 түхэригтэ. Тиигэжэ 8300 түхэриг гаргашатай байжа, 22,5 мянган түхэриг олзотой болохоор гээд, сайд Галсан Дареев тооложо гаргаа. Энэ хэрэг дэмжэн,  Улаан-Үдын тахяагай фабрика 10 мянган тахяа хубаалдаха юм. Социальна проектдэ аймагуудай 1000 гаран гэр бүлэнүүдые хабаадуулха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Тахяа абахаяа һанаһан зон нютагайнгаа захиргаанда мэдүүлгэ бэшэхэ болоно. Абаха зоной тоо элирүүлээд, май һара соо тарааха юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг