Ниигэм 27 apr 2022 566

Хани барисаа үргэдхэһэн үзэсхэлэн

Куба гүрэнэй Россида элшэн сайд Хулио Гармендия Пенья Буряад Улас руу албанай хэрэгээр ерэбэ.  Апрелиин 22-то Кубын делегаци Буряадай Толгойлогшо Алексей  Цыденовтэй уулзаа,  Улаан-Үдын Илалтын хүшөө ошожо хараа, гадна Кубын ниислэл Гавана хотодо зорюулагдаһан үзэсхэлэнэй нээлгэдэ оролсоо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Мүнөөдэр боложо байһан үйлэ хэрэг ехэ удха шанартай. Һүүлэй хэдэн арбаад жэл соо ямаршье талаһаа даралта хашалганда диилдэнгүй хүгжэжэ байһан гүрэн эрхэ сүлөөдэ эрмэлзэлэй, бэеэ даанги байдалай жэшээ болоно. Буряадай ажаһуугшад нарата Кубын ажабайдалтай танилсаха иимэ гоё арга боломжодо хүртэһэниинь һайшаалтай, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

«О, Гавана! Транзит…» гэжэ нэрлэгдэһэн нүүдэл үзэсхэлэн академическэ, трансконтинентальна түсэлэй үргэлжэлэл  болоно. Россиин уран һайханай академиин Ураалай, Сибириин, Алас Дурнын таһаг энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ. Түрүүшын үзэсхэлэн үнгэрэгшэ жэлэй май һарада Москвада үнгэргэгдэһэн байна. Мүнөө Ураалай, Сибириин, Алас Дурнын хотонуудаар дэлгээгдэжэ эхилбэ гээшэ. 

- Бидэ түүхэтэ хэмжээ ябуулганай гэршэнэр болобо гээшэбди. Анха түрүүшынхиеэ  Улаан-Үдэдэ иимэ гүнзэгы удхатай үзэсхэлэн дэлгээгдэбэ. Эдэ зурагуудые хараһан Буряадай ажаһуугшад Куба гүрэниие үшөө һайн мэдэхэ болохоһоо гадна, манай арадуудай хоорондохи хани барисаан улам хүгжэхэ, бата бэхи болохо, - гэжэ  Хулио Гармендия Пенья хэлэбэ.

Улаан-Үдын Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музей соо табигдаһан үзэсхэлэн байгша оной майн 22 болотор хүдэлхэ юм. Эндэ Россиин уран зураашадай, Кубын уран зурааша Омар Годинесай 160 гаран бүтээл табигданхай.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа