Ниигэм 4 may 2022 828

Шэнэ сэсэрлиг

Улаан-Үдэ хотын Забайкальский тосхондо «Ёлочка» гэжэ шэб шэнэхэн сэсэрлиг үүдэеэ сэлеэ. Тэрээн соо 14 бүлэг бүридхэгдөө, тамирай, хүгжэмэй танхим байгуулагдаа. Тиимэһээ үхибүүд багаһаа бэлиг талаангаа элирүүлэн мүлихэ аргатай байха.

© фото: gazeta-n1.ru

Шэнэ сэсэрлигтэ 280 үхибүүн ябаха аргатай болоо. Нээлгын баяр ёhололдо Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов нарhан модохонуудые хүүгэдтэй hуулгалсаа.

«Шэнэ сэсэрлигүүдые бариха ажалнай үхибүүдэйнгээ һайхан ерээдүйдэ зорюулагдана. Багашуулнай хүгжэжэ, урагшаал найдамтайгаар хараг!» - гээд, Алексей Цыденов хэлээ.

Үхибүүдтэ нээрээшье зохид оршон байдал бэлдэгдэнхэй, унтадаг, наададаг таhалганууд зүбөөр зохёогдонхой. Хүүгэдэй хүмүүжүүлгэ, эрдэм мэдэсэ гүнзэгырүүлгын ажал ябуулагдаа. Мүнөө лего-конструктор зохёон байгуулгаар хэшээлнүүд үнгэргэгдэнэ, хүбүүд басагад робот хүтэлжэ hурана.  Тус хүүгэдэй сэсэрлиг 47-дохи сэсэрлигэй мэдэлдэ оруулагдажа, хэлэнүүдые шудалгын хэрэгтэ анхарал табигдаха. Ород, буряад болон англи хэлэнүүдэй эхин шатын һуралсал багашуул абаха юм. Энэ сэсэрлиг федеральна инновациин һуралсалай талмай боложо үгэнэ. 

Һүүлэй 5 жэлэй туршада улас дотор үхибүүдэй 28 сэсэрлиг нээгдээ, ерэхэ жэлдэ тус микрорайондо 360 hууритай hургуули баригдаха. Тус сэсэрлигэй барилгада 319 сая түхэриг дамжуулагдаа.

Байгша һарада гурбадахияа шэнэ сэсэрлигүүд Улаан-Үдэдэ үүдэеэ сэлибэ гээшэ. Гурбан сэсэрлиг нэгэ проектээр баригдаа. Һануулан хэлэбэл, жэлэй эхинһээ 990 һууритай  дүрбэн сэсэрлиг нээгдээ.

1) Тарбагатайн аймагай Доодо Саянта нютагта 150 һууритай сэсэрлиг;

2) Улаан-Үдэдэ Боевой гудамжаар 280 һууритай сэсэрлиг;

3) Улаан-Үдын Дивизионная микрорайондо 280 һууритай сэсэрлиг;

4) Улаан-Үдын Забайкальский микрорайондо 280 һууритай сэсэрлиг.

Зундаа 560 һууритай үшөө хоёр сэсэрлиг нээгдэхээр түсэблэгдэнхэй. Тэдэнь хотын Конечная болон Лермонтовэй гудамжануудаар баригдаа.

Тиибэ яабашье хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ үхибүүдэй ээлжээн үгы болоногүй. Тиихэдэнь гүрэн хубиин хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һанһаа мүнгэн туһаламжа үгэжэ, үхибүүдые сэсэрлигтэ ябуулна. Хубиин сэсэрлигэй түлбэри гүрэнэй сэсэрлигтэй адли болгооходонь, гэртэхиндэ даасатай болоо. Тиигэжэ хубиин сэсэрлигүүдтэ бүхыдөө 4159 багашуул ябана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: gazeta-n1.ru