Ниигэм 11 may 2022 548

Агуу Илалтын баярһаа

Майн 9-дэ Оросой Холбоото Улас Агуу Илалтын баярые үргэнөөр тэмдэглээ. Буряадта Илалтын парад, Хэтын жагсаал урданайнгаа ёһоор үнгэрөө.  

Һүүлэй жэлнүүдтэ олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудай хоморой болоһон ушарһаа хүйтэн үдэрэй тудабашье, Илалтын парадта хүн зон олон байгаа. Аяар 1,5 мянган ажаһуугшад Соведүүдэй талмай дээрэ гараа.

Мянгаад гаран сэрэгшэдэй хабаадалгатай һүр жабхаланта парадые Дурна зүгэй сэрэгэй тойрогой толгойлогшын орлогшо, полковник Игорь Сокол түрүүлэн ябаа.

Агуу дайнай ветерануудай, ара талын ажалшадай, хотын ажаһуугшадай болон айлшадай урда сэрэгшэдэй саб-яб алхамууд нэгэ хүгжэм мэтэ зэдэлжэ, Соведүүдэй талмайе гансата шэмэглээ. Буряадай бүхы зэбсэгтэ хүсэнүүдэй эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй хамта Монголһоо ерэһэн сэрэгшэд тэб гэмэ гэшхэлээ.    

Тиихэдэ энэ удаа Улаан-Үдын гол талмай дээгүүр сэрэгэй техникэ ехэ олоор ээлжэлэн гараа. Домог суута Т-34 түхэлэй танк, “Иосиф Сталин” ИC-2 түхэлэй танк, “Катюша” БМ-13 түхэлэй артиллериин машина болон бусад дүй ехэтэй сэрэгшэдэй хүсөөр заһабарилагдажа, олоной һонорто дурадхагдаа.

Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэһэн Хэтын жагсаалда  25 мянган зон ябаһан байна. Тиихэдэ хүдөө аймагуудаар мүн лэ үнгэрөө бшуу. Бүхыдөө Буряадай 60 750 ажаһуугшад оролсоо гэһэн тоо баримтануудые олондо мэдээсэлгын хэрэгсэлнүүд ниитэлүүлнэ.

Буряадай ниислэлдэ Үндэһэтэнэй номой сангай урдахи талмайһаа эхилээд, Сүхэ-Баатарай гудамжаар гараад, Соведүүдэй талмайһаа Хубисхалай талмай хүрэтэр үргэлжэлөө.     

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов дахинаа энэ жагсаалда оролсоходоо, иигэжэ хөөрэбэ: “Россиин айл бүхэндэ өөһэдын геройнууд бии. Наһанайм нүхэрэй үбгэн аба бүхы дай гаталаад, Берлин хүрэһэн намтартай. Удаань Япон дайнда эльгээгдэһэн юм. Улаан Одоной, Александр Невскиин орденуудаар шагнагдаһан. Харин өөрымни абга Бутит Чимитдоржиев баһал Эсэгын дайе дууһан гараа. Тэрэшэлэн маршал Жуковтай Одесса хотые дээрмэшэдһээ сүлөөлэлсэһэн”.  

Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев үбгэн абынгаа дүрэ зураг үргэнхэй жасгаалда алхалаа. Тэрэнэй дуулгаһаар: «Бальжинима Бадмаевич Бадмаев, үбгэн абамни - дайнай ара талын ветеран юм. Дүрэ зурагыень анха түрүүшынхиеэ баряад ябанаб. Агуу Илалта шэрээлсэһэн баабайнгаа түлөө, үетэн нүхэдэйнь түлөө бахархал дүүрэн алхалнаб!»    

Дүлэтэ дайнай холодон ошобошье, Илалта асарһан элинсэг хулинсагаа дурсан, хүндэеэ мэдүүлхэ – манай уялга.   

 

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​

Фото: Анна Огородник