Ниигэм 18 may 2022 458

Үнинэй хүлеэгдэһэн амаралтын газар

Улаан-Үдэ хотодо Үдэ голой  эрье зубшаад, болбосон түхэлтэй  болгохо, хүнэй амарха, сэнгэхэ газарнууд түхеэрэгдэхэнь гэжэ мэдээсэл энэ хабар дуулаһан байнабди. Тэдэнэй нэгэниинь воркаут гэһэн бэеэ һорихо тамирай талмай болоно. Энэ хадаа ерээдүйн ехэ барилгын түрүүшын шатань гэхэдэ болохо.

Барилгын тусхай түрүүшын хэлсээн тухай мэдээсэл хотын  захиргаанай сайт дээрэ үгтэнхэй. Бүхыдөө энэ барилгада  975 мянган түхэриг гаргашалагдаха. Тус хэмжээ ябуулга барилгын «Старт» гэһэн хизаарлагдамал үүргэтэй эмхи өөр дээрээ даажа абаһан юм.

Воркаут-талмай  түхеэрхэһээ гадна, тэндэнь үшөө олон юумэнүүд тодхогдохо. Жэшээнь,  шэрээгэй теннис наадаха талмай тэндэ зохёогдохо юм байна. Хотын ажаһуугшадай амарха газар гоё һайханаар баригдаха. Уһандашье ороод, элһэн  дээрэ хэбтэжэ амарха газар бии болохо. Түсэбэй ёһоор барилгашад ажалаа байгша оной декабриин 31-дэ дүүргээд, тушааха ёһотой.

-Дизайн түсэлнүүд хуу бэлэн болонхой. Амаралгын гэрнүүд баригдаха, хүүгэдэй наадаха талмайнууд зохёогдохо, эдеэнэй газарнуудшье бии болохо. Ерээдүйн амаралгын газар Байгал далайн нэрээр нэрлэгдэхэ, - гэжэ мэр Игорь Шутенков олондо дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ