Ниигэм 18 may 2022 500

Ойн түймэрнүүд һуладанагүй

Красноярскын хизаарта ойн түймэрнүүд һуладанагүй. Буряадай «Ойн спецназ» Красноярскын нүхэдтөө хамһалсахаяа ошобо. Тэндэ айхабтар ехээр түймэрнүүд һүжэржэ байна.

Агаарай онгосоор ой харууһалдаг Забайкалиин баазаһаа 50 мэргэжэлтэд тиишээ ниидэбэ. Баргажанай, Бэшүүрэй, Хориин, Баргажанай адагай, Захааминай, Улаан-Үдын, Яруунын ойн түймэр сарагшад тэндэ оролсоо. Эдэ зон булта дүй дүршэлтэй, олон хүшэр хүндэ түймэрнүүдые усадхалсаһан намтартайнууд. Мүн тиихэдэ тэдэнэр нёдондо Яхадта, Эрхүүдэ ехэ түймэрнүүдтэй тэмсэһэн юм. Мэргэжэлтэд Красноярскын хизаарай Абаканай  аймаг ошоо. Тэндэ шэнэ түймэрнүүд эхилээ. Тиишээ ганса вертолёдоор хүрэхэ арга бии. Түсэбэй ёһоор Буряадай ойн ажахын мэргэжэлтэд нэгэ һара соо хамһалсаха юм. Харин саашаа түймэрэй байдал хаража үзэхэ.

-Бидэ ой модоёо мэргэжэлтэдгүйгөөр үлөөнэгүйбди, Буряадай ой 230 түймэр сарагшад адаглажа байна,” – гээд, Уласай ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Борошноев хэлэнэ һэн.

Һануулан хэлэбэл, Красноярскын хизаарта мүнөө дээрээ 30 түймэр һүжэржэ байна. Харин Буряадта ойн түймэрнүүд үзэгдөөгүй байна. Һүүлшын түймэрнүүд Кабанскын болон Байгал шадархи аймагуудта һүжэрһэн аад,  усадхагдаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ