Ниигэм 20 may 2022 531

​Дүтэлүүртэ шэнэ hургуулиин барилга эхилбэ

© фото: Телеграмм канал Новая Бурятия

Мүнөөдэрэй байдалаар хуушан hургуули задалагдажа дүүргээд, hуури шудхаха ажалай бэлэдхэл эхилжэ байна. Эндэ 25 ажалшад, 4 техникэ хүдэлнэ.

Нютагай зон шэнэ hургуули үнинэй хүлеэнэ. Хуушан hургуулиин байшан 1970 ондо баригдаhан, мүнөө үеын стандартда таарамжагүй, аварийна гэжэ шиидхэбэри абтаhан.

«hүүлэй үедэ хүдөө нютагта ажа амидаралга зоной hонирхол татана, тиимэhээ инфраструктурын хүгжэлтын асуудал шухала болоно. Энэ ушарhаа Захаааминай аймагта шэнэ үеын эрилтэнүүдтэ таараха hургуули бариха гэhэн шиидхэбэри абаhан байнабди», - гэжэ барилгын сайд Николай Рузавин тэмдэглэнэ.

Шэнэ hургуулиин байшан 100 hурагшадые багтаахаар хараалагдана. Түсэлөөрөө барилгань хоорондоо зэргэлдэhэн 6 блогуудhаа бүридэхэ.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: Телеграмм канал Новая Бурятия