Ниигэм 23 may 2022 529

«Халуун зүрхэн» тэмдэгээр шагнагдаба

Буряад Уласай толгойлогшо гурбан залуушуулда «Халуун зүрхэн» гэhэн тэмдэг зүүлгээ

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, майн 23 – нда Алексей Цыденов Хурамхаанай аймагай Алдар болон Дашинима Бадмаевууд, Александр Хамниганов гурбаниие «Халуун зүрхэн» тэмдэгээр шагнаа. Баатаршалга гаргаhан залуушуулда шагнал барюулhанайнь шалтагаань: тэдэ уhанда шэнгэжэ байhан гурбан хүнүүдые абараа.

- Нэн түрүүн зоригтой, халаамжтай байhандатнай баяраа мэдүүлнэб. Та өөдөө залуу байнат, тиибэшье бодото эрэ хүнүүд гээшэт. Таанар гурбан хүнэй ами наhа абараат! Таанарые иимэ бэрхээр хүмүүжүүлhэн эжы абадатнай баяр баясхаланиие хүргэнэб.  Иимэ хүбүүдые үргэжэ табиhандань доро дохиноб – ёhотойл эрэшүүл байнат! Мүн танда амжалта хүсэнэб, -  гэжэ Алексей Цыденов залуу хүбүүдтэ баяраа мэдүүлээ.

2021 оной июниин 20-ндо Алдар, Дашинима Бадмаевууд Александр Хамнигановтай Баргажан голой зүгhөө туhа эрэжэ хүнэй хашхархые дуулаа.  Залуу хүбүүд гэдэргээшь харангүй 7-той, 13-тай хүбүүдые, мүн тэдэниие абарха гэжэ байhанаа эсэжэ тулашаhан абатайнь гурбуулыень абархаа яаран ошоо.  Алдар, Дашинима, Александр гурбанай зоригтой үйлэдэлнь Ородой Уласай зүбшөөлдэ хүртэжэ, залуушуул «Халуун зүрхэн» тэмдэгээр шагнагдаа.

- Бидэ туhа гуйхынь дуулаад гол руу гүйлдээбди. Нэгэниинь голой дунда, нүгөөдэнь эсэшэhэн эсэгэнь уhан соо баряад байгаа. Ямаршье ондоо болдолгүйгөөр уhа руу гүйлдэжэ ороод, тэдэниие абараабди. Би тэрэниие ехэ габьяа гэжэ hананагүйб, хүнэй ами наhанай иимэ ушарта ямаршье хүн минии орондо иимэл адли ябадал хэхэ болоно, - гэжэ Александр Хамниганов тэмдэглэбэ.

Алдар, Дашинима, Александр гурбанай зоригтой үйлын түүхэ, 2022 оной Ородой Уласай зүбшөөлөөр шагнагдаhан бусад 108 түүхэнүүдэй нэгэн болоо.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: egov-buryatia.ru