Ниигэм 27 may 2022 603

Харгын журам эбдэһэн жолоошод элирүүлэгдэхэ

Мүнөөдэр, майн 27-до, харгын аюулгүйе сахидаг сагдаанар олоороо Улаан-Үдэ хотын гудамжануудта гаража, шалгалта үнгэргэхэнь.

© фото: pixabay.com

Энээн тухай ГИБДД-гэй Буряад Уластахи хүтэлбэри мэдээсэбэ.

— Архи уугаад, унаа жолоодожо ябаһан хүнүүдые элирүүлхэ асуудалда онсо анхарал хандуулагдаха, - гэжэ сагдаанар тэмдэглэхэ зуураа, зониие шэрэхэ дүримүүдые баримталаагүй жолошоодойшье талаар тусхай шиидхэбэринүүд абтаха гэжэ мэдүүлнэ.  

Хотын гудамжанууд дээрэ саг үргэлжэ ажалладаг сагдаанарһаа гадна, үшөө 23 мэргэжэлтэд нэмэгдэжэ, энэ үдэр харгын аюулгүйе сахиха юм ха.     

Һогтуугаар жолоо барижа ябаһан хүнүүдые хараа һаа, 29-29-99, 29-29-02 гү, али 020 гэһэн утаһаар хонходожо дуулгахада болоно.

Фото: pixabay.com