Ниигэм 30 may 2022 565

Суута зүжэгшэн Александр Михайлов нютагаа ерэбэ

Ага тойрогой Сүүгэл һууринда түрэжэ үндыһэн Александр Михайлов эдэ үдэрнүүдтэ Шэтэ хотодо үнгэрһэн Үбэр Байгалай уласхоорондын кинофестивальда ерэһэнэйхиие тоонто нютагаа эрьехэ гэжэ шиидээ бшуу. Тэрээнтэй хамта наһанайнь нүхэр Оксана ба Мирослава басаганиинь ябалсаа.

© фото: aginskoe.ru

«Любовь и голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие» болон бусад кинонуудта наадажа, сууда гараһан, «РСФСР-эй арадай зүжэгшэн» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Александр Михайловые нютагайхидынь түрэһэн буусынь хажууда угтажа абаа. Бага балшар наһандаа ажаһууһан гэртээ ороходоо, тэрэ урданай заншалаар галаа түлижэ, гуламтаяа һэргээгээ. Сүүгэл һууринда мүнөө үедэ ажаһуужа байһан зон Александр Михайловай гэр жэншэдгүй харууһалаад байдагынь һайшаалтай.

Түрэһэн буусаяа эрьеһэнэй удаа Александр Михайлов Сүүгэл дасан хүрөө. Удаань нютагай һургуулида болоһон уулзалгын үедэ Онон голой эрьедэ үнгэргэһэн эдир наһаяа нюдэндөө нулимса гүйлгэн байжа, дулааханаар дурсаа.

Фото: aginskoe.ru