Ниигэм 1 jun 2022 572

Июниин 1-үхибүүдые хамгаалгын үдэр

Зунай түрүүшын үдэр, июниин 1-дэ,  бүмбэрсэг дэлхэйн олон гүрэнүүдтэ  Үхибүүдые хамгаалгын уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэдэг.  

© фото: Аркадий Батомункуевай коллаж

Үхибүүд - манай жаргал, баяр, найдал, тэдэнээ хамгаалжа, хүмүүжүүлжэ  ябаха гээшэ манай нангин  уялга бшуу даа. Үхибүүдые  хамгаалгын үдэр тэмдэглэхэ үүсхэл 1925 ондо Женевэдэ үнгэрһэн бүхэдэлхэйн конференцидэ абтаһан байна. Харин календарьта энэ һайндэр 1949 оной ноябрь һара соо Парижта үнгэрһэн эхэнэрнүүдэй уласхоорондын федерациин суглаан дээрэ оруулагдаһан юм. Эгээн түрүүшынхиеэ Үхибүүдые хамгаалгын үдэр 1950 ондо тэмдэглэгдээ. Дэлхэйн хоёрдохи дайнай һүүлээр үхибүүдээ  хамгаалха хэрэг шухала хэрэгүүдэй нэгэн болоод байгаа. Тэрэ сагта үншэн багашуул ехэ олон байгаа. Ушарынь - дайн дажар. Харин мүнөө сагта эхэ эсэгэтэй аад,  үншэн үхибүүдэй гэртэ байрлаха ушарнууд   олон болонхой. Иимэ үхибүүд  түргэн өөрын аба эжытэй болоһой гэжэ һанамаар байна. Газар дэлхэй дээрэ түрэхэ гарахаһаа муу, эрэмдэг бэетэй багашуул олоор  түрэнэ. Тэдэниие хамгаалха, ёһотой һуралсал үгэхэ шухала.

Заншалта ёһоор июниин 1-дэ үхибүүдтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд олоор үнгэрдэг. Музейнүүдтэ, номой сангуудта, кинотеатрнуудта, театрнуудта элдэб янзын харалганууд, интерактивна нааданууд болон бусад хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг гээшэ. Нэмэлтэ һуралсалай һургуулинуудай шабинар Арбат дээгүүр карнавалда алхалха юм. Үхибүүд энэ хэрэгтэ зорюута гоё һайхан хубсаһа бэлдээ. Хубисхалай талмай дээрэ үхибүүдэй уран һайханай гэрэй шабинар концерт-наада харуулха. Буряадай ниислэл хото Улаан-Үдэдэ,  уласай аймагуудта  өөрын программатай. Жэшээлхэдэ, хотын  Октябрьска хороодо  соёлой, спортын, болбосоролой талаар хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнхэй. Квест-нааданууд, футболоор мүрысөөн эмхидхэгдэхэ, уран зурагуудай урилдаанай үрэ дүнгүүд татагдаха. Үхибүүдэй эрхэеэ һайн мэдэхын түлөө лекцинүүд дурадхагдаха. “Түрүүшын кадр” гэһэн кино буулгажа туршалгын дүнгүүд элирүүлэгдэжэ, шалгарһан зониинь урмашуулагдаха юм.  Юрэдөө,  үхибүүдтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үсөөн бэшэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Аркадий Батомункуевай коллаж