Ниигэм 15 jun 2022 444

Агууехэ һайндэр

Россиин үдэрэй һайндэртэ зорюулагдажа, манай гүрэнэй, Буряад ороной ба Улаан-Үдын тугуудые үргэлгын ёһолол июниин 12-то  үнгэрөө. Буряад ороной ажаһуугшадые болон айлшадые уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов һайндэрөөр амаршалаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Энэ һайндэр агууехэ  Россида түрэжэ ажаһууха жаргалтай байгаабди гэжэ үшөө дахин манда һануулна. Хэдэн зуун жэл соо хүсэн түгэс, хэнэйшье урда нугараагүй, бэеэ дааһан гүрэнөөрөө омогорхонобди. Хэд гээшэ манай «шадалые» туршажа үзөөгүйб! Росси ямаршье хүшэр хүндэ үедэ хододоо илажа гарадаг, ямарханшье онсо байдалһаа нэрэ түрэтэйгөөр мултаржа гарадаг. Манай ороной түүхэ Россиин ажаһуугшадай баатаршалгануудаар баян. Мүнөөдэршье манай Эхэ орон юрын бэшэ байдалда байна.Манай сэрэгшэд Эхэ ороноо эрэлхэгээр хамгаалжа,  баатаршалга харуулна. Би ганса манай сэрэгшэдые бэшэ, мүн баһа өөһэдынгөө эрэшүүлые баатарай замда мордохуулжа байһан түрэлхидые, наһанай нүхэдые, үхибүүдые тэмдэглэнэб. Гэр бүлын баатаршалга бага бэшэ: эзэн эрынгээ байлдаанда ошоходо, гэр бүлэниинь гэртээ сэдьхэлээ зобооһоор үлэнэ. Манай эхэнэрнүүдэй хүсэн эрэшүүлэй хүсэнтэй тэнсүү! Бидэ эб хамта ямаршье аюул гай илан дабажа шадахабди. Мүнөөдэр агууехэ һайндэр - Россиин һайндэр! Манай Эхэ ороной һайндэр! Танай, манай һайндэр! Хүндэтэ нютагаархид, таанадые амаршалнаб! Манай Эхэ орондо юумэн хуу һайн байһай гэжэ хүсэнэб! Һайндэрөөр! Россиин үдэрөөр! – гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Оросой Холбоото Уласай туг  8-дахи һургуулиин тусхай үүргэтэй отрядай командир, Бүхэроссиин сэрэгэй тамирай «Илалта» нааданай илагша Вячеслав Булдаков ба энэл һургуулиин тусхай үүргэтэй отрядай командын гэшүүн, «Краса юнармии» урилдаанай илагша Арина Ахмадеева хоёр үргөө. Буряад Уласай туг Россиин ба Буряадай арадай артист, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ  Буряад драмын театрай зүжэгшэн Михаил Елбонов үргөө. Дүрэ буляалдаата барилдаагаар Россиин тамирай габьяата мастер, хоёр дахин Европын абарга, дэлхэйн чемпионадуудта хэды дахин түрүү һууринуудые эзэлэгшэ, 2012 оной  Олимпиин наадануудай хүрэл медальта Любовь Волосова Улаан-Үдэ хотын туг үргөө.

-       Россиин үдэр -  минии агууехэ һайндэр. Аяар 78 жэл соо би Россиин эрхэтэмби.  Буряад Уласай туг үргэжэ байһандаа, баггүй ехэ баяртайб. Росси эб найрамдалаараа, урма зоригоороо баян. Байлдаанда  ябаһан манай хүбүүд, залуу сэрэгшэд энээниие сэдьхэлээрээ ойлгоно. Элүүр энхэ зандаа бусаг лэ гэжэ би Бурхандаа мүргэнэб. Гэр бүлын жаргал, элүүр энхые, амар амгаланиие бултанда хүсэнэб, - гэжэ  Россиин ба Буряадай арадай артист Михаил Елбонов хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа