Ниигэм 16 jun 2022 731

Буряад орондо Хүннү угсаатанай уласхоорондын ехэ наадан болохонь

Июниин 20-һоо 26 болотор Ивалгын аймагта Евразиин хуушанай хотонуудай уласхоорондын I шуулганай хэмжээндэ тус фестиваль эмхидхэгдэхэ.  

© фото: Ивалгын аймагай Захиргаан

Тэрээндэ Орос гүрэнэй, мүн Азиин ба Европын улас оронуудай түүхэтэ хотонуудай албан ёһоной түлөөлэгшэд хабаадалсаха тухайгаа мэдүүлэнхэй. Зургаан үдэрэй туршада элдэб хуралдаанууд, танилсуулгын ба баярай арга хэмжээнүүд эмхидхэгдэхэ.

Тус фестиваль хоёр можо нютагта үнгэргэгдэхэ гэжэ тэмдэглэлтэй. Түрүүшынь хэмжээ ябуулганууд Буряад орондо болохо. Тиигэжэ июниин 20-до айлшад Байгалай эрье тээшэ зорихо. Нангин далайн эзэдые хүндэлһэнэй һүүлээр Улаан-Үдэ хото бусаһанайнь удаа тэдээнэй һонорто һайндэрэй тоглолто дурадхагдаха.     

Июниин 21-дэ, зунай туйл үдэртэ, Ивалгын аймагай дэбисхэр дээрэ Хүннү хотын һуури дээрэ тус фестивалиин нээлгын баяр ёһолол болохо. Хүннү угсаатанай соёлой ехэ нааданай үедэ урданай ёһо заншал, гуа һайханай ба уран бэлигэй урилдаанууд үнгэргэгдэхөөр хараалагданхай. Гадна «Наранда зорюулга» гэһэн шоу олоной һонирхол татахаар хүлеэгдэнэ. Түгэсхэлдэнь ехэ түүдэг табигдажа, шуулганда хабаадагшад, айлшад ба харагшад гар гараа барилсан, ёохор хатарха.

Июниин 22-то хүннү угсаатанай моритон, һур харбаашад арга шадалаа харуулха, гадна гар урлалай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ, хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ. Ехэ нааданай бусад хэмжээ ябуулганууд Эрхүү можын Оһын аймагта эмхидхэгдэхэ.   

- Юундэ Улаан-Үдэдэ иимэ шуулган үнгэргэгдэнэб гэжэ олон зон гайхана. Хүннү угсаатанай ори ганса хото Буряад орондо байна ха юм. Дэлхэй дээрэ бэшэ хаанашье иимэ хото үгы. Тиимэһээ энэ шуулган эмхидхэхэ эрхэ бидэнһээ бэшэ хэндэ олгогдохо болоноб? – гэжэ Хүннү угсаатанай жасын хүтэлбэрилэгшэ Олег Булутов хэлэнэ.   

Ивалгын аймагта оршодог Хүннүгэй хэрэм – археологиин хүшөө болохо Хүннү хотоһоо холо бэшэ байгуулагдаһан онсо газар. Тэрэниие һэргээн бодхоохын тула хэды шэнээн мүнгэн гаргашалагдааб гэжэ Олег Булутов байгша ондо түрүүшынхиеэ хөөрэһэн юм.    

- Ханыень бодхоохо ажалнуудые хэхын тула 4 сая гаран түхэриг гаргашалаабди. Энэ мүнгэнэй диилэнхи хубиие Буряадай аяншалгын яаман, Ивалгын аймагай Захиргаан ба манай жаса даажа абаа. Мүн ехэ байшан һэргээн бариха хэрэгтэ субсиди үгтөө һэн. Үшөө 5 сая түхэриг баруун урда талада хана бодхоохын тула гаргашалха ёһотойбди. Зүгөөр эдэ ажалнууд һайндэрэй һүүлээр хэгдэхэ, - гэжэ Олег Булутов мэдээсэбэ.  

Фото: Ивалгын аймагай Захиргаан