Ниигэм 17 jun 2022 496

Буряад ороной эгээл хойто зүгтэ оршодог дасанай дэргэдэ модонууд һуулгагдаба

Багдарин һууринай «Даши Даржаалин» дасанай хорёо соо Витимэй ойн ажахын мэргэжэлтэд ба «Лесовичок» гэһэн үхибүүдэй бүлгэмэй гэшүүд «Дурасхаалай сэсэрлиг» гэһэн уласхоорондын хүдэлөөнэй хэмжээндэ шэнэһэ, хуһа ба долоогоно тариба.  

© фото: Уласай Ойн ажахын агентствэ
Газар гэдэжэ, түрэл нютагайнгаа түхэл шарай һэргээхэ хэрэгтэ урматайгаар оробобди. Таригдаһан модон бүхэн Агууехэ Илалта шэрээлсэһэн сэрэгшэдэй баатаршалга тухай һануулжа байха. Эдэ модонуудые ойһоо малтажа абаабди. Тиихэдээ зайн галай баханануудые зубшаад, мүн түймэрһөө һэргылжэ хахалагдаһан талмай дээгүүр ургаһан модонуудые үндэһэтэйнь һэндэжэ гаргаабди, - гэжэ Витимэй ойн ажахын мэргэжэлтэн Виктор Белобородов хөөрэнэ.

Тиигэжэ хамтын хүсөөр 27 шэнэһэн, хуһан ба долоогоно таригдаа. «Дурасхаалай сэсэрлиг» гэһэн уласхоорондын хүдэлөөн «Оршон тойрониие хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ «Илалтын һайн дуранай туһалагшад» гэһэн бүхэроссиин олониитын эмхиин ба Илалтын жанжануудай дурасхаалай жасын үүсхэлээр, Оросой Байгаалиин яаманай ба Оросой Ойн ажахын дэмжэлгээр үнгэргэгдэнэ.  

Баунтын эвенк аймагай Багдарин һууринда 2018 ондо дасан баригдаһан юм. Тэрэ хадаа Буряад ороной эгээл хойто зүгтэ оршодог дасан болоно. 2017 ондо аймагай дэбисхэр дээрэ буддын шажанай урданай һүмын һуури олдоһон юм. Тиихэдэ газар дороһоо шажанай хэрэгсэлнүүд, мүн барилгын зүйлнүүд гаража ерээ һэн.

Тэрэ дасан 200 гаран жэлэй саана, II-дугаар Екатерина хатан хаанай үедэ, баригдаһан байгаа гэжэ тухайлагдана. Эгээл тиихэ үедэ мүнөөнэй Буряад ороной дэбисхэр дээрэ буддын шажан үргэнөөр дэлгэрүүлэгдэжэ эхилһэн ха юм.

Фото: Уласай Ойн ажахын агентствэ