Ниигэм 27 jun 2022 482

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин багшанар Үбэр Байгалай хизаар, Тува, Буряад Уласуудаар ябажа, оюутад болохо үхибүүдые шалгахань

Иимэ зорилготойгоор нүүдэл комиссинууд байгуулагдаа.

© фото: Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи

Эдэ комиссинуудай гэшүүд Буряад, Тува болон Үбэр Байгалай хүдөө аймагуудаар ажаллаха. Академидэ орохо хүсэлтэй хүнүүдэй саарһа дансануудые бүридхэжэ, шалгалта абаха юм ха.

Үхибүүд ба гэртэхин энэ академидэ ямар шэглэлээр, ямар мэргэжэлээр һуралсал ябуулагданаб гэжэ мэдэхэһээ гадна, саарһа дансануудаашье тушааха аргатай.  

- Иимэ аргаар бэрхэ үхибүүдые татажа абаха зорилготойбди. Юуб гэхэдэ, дунда һургуули дүүргэһэн олон үхибүүд саашаа һураха хүсэлтэйшье һаа, нэгэ хэды мүнгэ олохо, сэрэгэй албанда ябаад ерэхэ г.м. шалтагаанаар һуралсалаа хойшолуулна. Тиигэжэ һүүлэй һүүлдэ зариманиинь дээдэ мэргэжэл абажа шаданашьегүй, - гэжэ нүүдэл комиссинуудые эмхидхэгшэд тэмдэглэнэ.  

Тус арга хэмжээнэй үедэ абитуриентнүүд саарһа дансануудаа нютаг дээрээ байгаад тушаажа, һуралсалай жэлэй эхилтэр Улаан-Үдэ ерэншьегүй байжа болохо юм ха.

Мүнөө жэл БГСХА агрономой, эдэй засагай, мал эмнэлгын, технологиин ба агроинженериин һалбаринуудта, мүн газар эсхэмжэлгын, кадастрай ба мелиорациин дээдэ һургуулида оюутадые абана. Академиин дэргэдэ бэеэ һорихо элдэб секцинүүдтэй оршон үеын тамирай комплекс ба соёлой түб ажалладаг юм.  

Фото: Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи