Ниигэм 1 jul 2022 707

Ёохорой һүни нэерхэнь

Буряадаймнай ажаһуугшадай,  мүн айлшадай дура буляажа шадаһан «Ёохорой һүни» гэһэн хатарай һайндэр июлиин 1-2-ой үдэрнүүдтэ Этнографическа музейн хүреэлэндэ үнгэргэгдэхэнь.

© фото: theatre-baikal.rup

«Ёохорой һүни» гэһэн хатарай наада «Байгал» театрнай хэдэн жэлэй урдахана байгуулһан түүхэтэй. Тэрэ гэһээр хэдэн ондоо нэмэлтэ, хубилалта оруулагдабашье, хүн зоноо нэгэдүүлжэ хатарха гэһэн зорилгонь алдагдаагүй. Гэхэтэй хамта гансашье хатарай бэшэ, мүн буряад дуунай үдэшэ болохоор хараалагдана.

Фестивалиин хоёрдохи үдэртэ Буряадаймнай хатарай бүлэгүүд хоорондоо мүрысэжэ, эрхимээ элирүүлхэ. Һүүлээрнь тус нааданда хабаадаһан хүн бүхэн дүхэригтэ оролсожо, ёохор хатарха.

  • Ерэһэн айлшадта манай зүжэгшэд мастер-класс харуулха. Энэ тэрэ асуудалнуудта харюу үгэхэ. Тиихэдэ хүн бүхэн бэе бэетэеэ хүтэрэлдэжэ, хатарха аргатай байха. Энэмнай ехэ гүнзэгы удхатай юумэн. Ушарынь гэхэдэ, эндэ сугларһан хүн бүхэн өөрынгөө элшэ хүсэнтэй хубаалдаха,  мүн тиихэдэ өөрөө шадалтай болохо. Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ дуулажа, хатаржа ябаһан урлалыень, шадабарииень үри хүүгэдтээ дамжуулха гэһэн гол зорилго баримталан, ажалаа ябуулнабди, - гэжэ «Байгал» театрай захирал Дандар Бадлуев хэлэнэ.

Тус нааданда орохо билет худалдан абахада болоно. Тиихэдэ хүүгэд «Пушкинская карта» гэһэн түсэлэй аргаар билет худалдажа абаха аргатай. Үндэһэн дуу хатарайнгаа найр нааданда бултаараа сугларыт, дэмжыт!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: theatre-baikal.rup