Ниигэм 6 jul 2022 526

Архиһаа сүлөөлэгдэбэ

Буряад Уласта “элүүр” нютагууд олон боложол байна. Сэлэнгын аймагай Ехэ-Цагаан нютаг үшөө нэгэ “найдалай олтирог” болобо.

© фото: ВКонтакте хуудаһанһаа абтаба

Архи гээшэ хэды олон бэлигтэй бэрхэ, найдал үзүүлһэн зониие тэгшэ харгыһаань хадууруулаа гээшэб, тоолохын аргагүй. Нютагтаа  архи наймаалхаяа болихо тухай үүсхэл нютагай эдэбхитэдһээ гаража, тэрэнииень аймагай захиргаан ехэтэ дэмжээ. Буряадай ниитын элүүрые хамгаалгын болон үбшэнгүүдые һэргылэмжын түбэй мэргэжэлтэд аймаг хүрэжэ, Ехэ-Цагаан нютагай ажаһуугшадай  урда архиин муу нүлөө тухай “асуудал-харюу” гэһэн аргаар хөөрэлдөө ябуулаа. Тиигэжэ Ехэ-Цагаан нютагаархид  элүүр мэндэ, архиһаа сүлөөтэй һуурин  болобобди гэһэн шиидхэбэри суглаан дээрэ абаа.

- Архиһаа сүлөөтэй болохо гээшэ ехэ хэрэг. Теэд энээгээр бүхы бэрхэшээлнүүд шиидхэгдэнэ  бэшэ ха юм даа. Хүдөөгэй нютаг бүхэниие абаад харабал,  тиишээ залуушуул ерэнэгүй, хүнүүд зөөжэ ябашана, ажалгүй, гансаардаһан зон олон болоно гэхэ мэтэ. Архи наймаалагдахаяа болиходонь,  байдал һайн тээшээ хубилжа эхилхэ ёһотойл даа. Архиһаа гарахаяа һанаһан зон энэ нютаг ерэжэ түбхинэхэ аргатайшье байжа магад, -гээд, үбшэнгүүдые һэргылэмжын түбэйхид хэлэнэ.

Тэдэ саашадаашье энэ нютагай зонтой хөөрэлдөө эмхидхэжэ байха хүсэлэнтэй. Түрүүшын хүшэр хаһадань ехэ туһаламжа хэрэгтэй ха юм даа. Тиигэжэ Буряадтамнай үшөө нэгэ архиһаа сүлөөлүүлэгдэһэн нютаг бии болобо.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: ВКонтакте хуудаһанһаа абтаба