Ниигэм 7 jul 2022 584

Урилдаанда хабаадагты

«БИДЭ» гэһэн видео-буулгабаринуудай Бүхэроссиин  урилдаанда хабаадаха мэдүүлгэнүүд  августын 31 болотор абтаха.

— Ямар нэгэн арадай соёлой онсо өөрсэ илгаануудые мэдэжэ байхадаа, хайшан гэжэ бэе бэетэеэ ойлголсон харилсахабибди гэжэ ойлгосотой болоно. “Бидэ» урилдаан манда энэ мэдээсэл үгэнэ, арадууд хоорондын холбоое, хүршэ ёһын харилсаае бэхижүүлнэ, тиигээд үшөө Россиин соёлой баялигые сахилгада туһална. Хүнүүд дүй дүршэлнүүдээрээ болон һонин ушарнуудаараа хубаалдана, бэшэ нүхэдөө зоригжуулна, мүн болбосоролой түлэбөөр үшөө бэлиг шадабарияа мүлинэ. «Бидэ» гэһэн үндэһэн видео-буулгабаринуудай урилдаанда хабаадажа, өөр тухайгаа, түрэл дайда тухайгаа дэлгэрэнгыгээр хөөрэгты, - гэжэ түлэбэй гол эмхидхэгшэ, режиссёр, продюсер, Россиин  Соёлой яаманай дэргэдэхи Олониитын зүблэлэй гэшүүн Николай Данн тэмдэглээ.

Видео-буулгабаринуудые буулгагшад өөһэдөө сэдэб ба номинаци шэлэжэ, ролик буулгаад, тэрээниие файлнуудаар һэлгэлдэдэг YouTube, «Облако» Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск руу оруулаад, мыконкурс.рф. сайт дээрэ мэдүүлгэ бэшэхэ юм. Буулгагдаһан видео-буулгабаринуудые эмхидхэгшэд зунай дүүрэтэр хүлеэхэ,  тиигээд сентябриин 19-һөө  октябриин 16 болотор абтаһан ажалнуудые мэргэжэлтэ шүүгшэд сэгнэхэ, гадна онлайн аргаар арад зоной дунда дуугаа үгэлгэ үнгэргэгдэхэ юм. Шагналгын баяр ёһололые  Арадуудай һаналаа нэгэдэлгын үдэртэ - ноябриин  4-дэ үнгэргэхөөр түсэблэгдэнэ. Түлэбэй илагшадые мүнгэн шангууд хүлеэнэ. Урилдаанда хабаадагшадта хоёр сэдэбэй нэгыень шэлэжэ абахые дурадхагдана: «Россиин үндэһэн арадуудай эблэрэл» (олон ондоо соёлнуудай нэгэдэл) болон «Үндэһэн арадуудай байдал» (нэгэ арадай соёл, ёһо заншалнууд тухай). Байгша ондо эмхидхэгшэд нэмэлтэ «Видеоклипүүд» номинаци байгуулаа, тиигэжэ урилдаанда табан номинаци: «Нааданай/уран һайханай видео-буулгабари»; «Зурамал ролик»; «Видеоклипүүд»; «Видеорепортажна ролигууд»; «Баримтата ролик». Мэргэжэлтэ шүүгшэд мэргэжэлтэдэй болон һайн дуратанай ажалнуудые  ами амяарнь сэгнэхэ.

Эмхидхэгшэд дүрбэн хэшээлһээ бүридэһэн видео-һуралсал бэлдээ. Эндэ арадуудай соёлдо зорюулагдаһан ролигуудые яажа һонирхолтойгоор буулгахаб гэжэ хэлэгдэхэ. Тэрээнһээ гадна, түхэреэн жэлэй туршада кино ба зурамал киногой һалбаринуудай мэргэжэлтэд бүхы дуратайшуулда хэдэн  вебинарнуудые үнгэргэхэ юм. Үшөө тиихэдэ түлэбэй онлайн-талмайнуудта арадуудай соёл тухай кинонуудые харуулха болон эдэ кинонуудые байгуулагшадтай харилсаха этно-киноклубууд хүдэлхэ.

Бүхэроссиин «Бидэ» гэһэн үндэһэн видео-буулгабаринуудай хоёрдохи урилдаан тухай мыконкурс.рф. сайт дээрэһээ дэлгэрэнгы мэдээсэл абахада болохо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа