Ниигэм 26 jul 2022 559

Хамба лама Дамба Аюшеев Оросой Холбооной Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко гэгшые Ивалгын дасанда хүлеэн абаба

Виктория Абрамченко Буряад орондо албан хэрэгээр буугаа һэн гээд һануулая. Тиигэжэ тэрэ заатагүй Ивалгын дасан хүрэхэ хүсэлтэй байгаа.

© фото: Буддын шажантанай заншалта Сангха

Түрүүлэн хүндэтэ айлшаниие Дамба-Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» гэһэн Буддын шажанай ехэ һургуулиин дид-захирал Жаргал лама Дугданов угтан абажа, дасанаар ябуулаа.

Удаань Виктория Абрамченко түрүүтэй холын айлшадые XII Бандида Хамба лама Даши-Доржи Итигэловэй ордон соо Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Хамба лама Дамба Аюшеев хүлеэн абажа, Этигэлэй Хамба ламын баатарлиг үйлэ хэрэгүүд тухай хөөрэжэ үгөө.

Этигэлэй Хамба ламада мүргэһэнэй һүүлдэ айлшад Хамбын үргөөндэ уригдаа. Дамба Аюшеев Буддын шажантанай заншалта Сангхын бэелүүлжэ байһан түсэлнүүдтэй танилсуулаа. Нэн түрүүн, «Ниигэмэй хонин һүрэг», хониной нариншье, шэрүүншье нооһо болбосоруулгын газар тухай хөөрөө. Аргалаар биогаз үйлэдбэрилхэ, мүн буряад үүлтэрэй үхэр һэргээн дэлгэрүүлхэ, малай арһа болбосоруулха талаар асуудалнуудые Дамба Аюшеев Виктория Абрамченко хоёр зүбшэн хэлсээ.    

Оросой Холбооной Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко Буддын шажантанай Сангхын бэелүүлжэ байһан түсэлнүүдтэ өөрынгөө талаһаа али болохо дэмжэлгэ үзүүлхэ тухайгаа мэдүүлээд: «Дасанай ажабайдал намда дүтэ, танил байна. Юуб гэхэдэ, би Хакас Уласһаа гарбалтайб. Тэндэ баһал Буддын шажантан ажаһуудаг ха юм», - гэжэ тэмдэглээ.   

Фото: Буддын шажантанай заншалта Сангха