Ниигэм 26 jul 2022 978

Оросой Герой Балдан Цыдыпов саашанхи түсэбүүд тухайгаа хөөрэбэ

Һаяын сагта һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ хүсэлтэй байһанаа тэрэ мэдүүлээ.

© фото: Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай хэблэлэй албан

Балдан Цыдыпов эдэ үдэрнүүдтэ Шэтэ хотоор ябажа, Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осиповтой уулзаа.

Хүндөөр шархатаһанай удаа эмшэлгэ гаража, тамир тэнхээ ороһоноо, бэе махабадайнгаа мүнөө хэр байһые Балдан хөөрэжэ үгэхэтэеэ хамта саашадаа юу хэхэ түсэбтэй байһанаа  мэдүүлээ. Тиигэжэ тэрэ, нэн түрүүн, бэеэ элүүржүүлгэдэ анхаралаа хандуулха, мүн һаядаа һургуулияа үргэлжэлүүлхэ зорилготой байна.

- Мүнөө шалгалта тушаахаяа бэлдэжэ байнаб. Мүнөө аргатай байгаа сагтаа һургуули хэхэ, мэргэжэл олохо һанаатайб. Оросой Засагай газарай дэргэдэхи Финансова ехэ һургуулиин магистратурада юристын мэргэжэл шудалха хүсэлтэйб, - гэжэ Оросой Герой хөөрэнэ.

Балдан Цыдыповэй баатаршалга тухай дахин һануулая. Мартын 30-да Тацинска 5-дахи тусхай гвардейскэ танкова бригадын мотострелково батальон Киевскэ райондо дайсанай хүреэлэлгэдэ ороходонь, залуу офицер хүндөөр шархатабашье, зоригтойгоор байлдажа, суг алба хаажа байһан 150 сэрэгшэдээ амин бэеэрээ халхалан абаржа шадаһан байна. Тэрээнтэй хамта энэ байлдаанда оролсоһон нютаг хүбүүниинь Артём Дагбаев наһа бараа һэн.  

Хоёр сагай туршада харата дайсадтай байлдаһан Балдан Артём хоёр олон удаа һомондо дайруулжа шархатаа. Санкт-Петербургын сэрэгэй эмнэлгын газарта лейтенант Цыдыповэй бэеһээ 2 килограмм шахуу һомоной түгдэрхэй түмэрнүүд гаргагдаһан байна. Тэрэ 14 операци тэсэжэ гараа.

Эрэлхэг зориг гаргаһанайнь түлөө 23 наһатай Балдан Цыдыповтэ Оросой Геройн нэрэ зэргэ олгогдоо һэн.

Фото: Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай хэблэлэй албан