Ниигэм 17 aug 2022 590

Барилгашад бахархалтай

Барилгашадай һайндэрэй баяр ёһолол Улаан-Үдэдэ августын 10-да үнгэрөө. Олониитын баярай суглаае Буряадай Толгойлогшо нээгээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд! Нүхэд, юундэб гэхэдэ, бидэ хамта манай  республикые хүгжөөнэбди. Булта бүгэдэниие: барилгын эмхинүүдые, шүүбэриие, хиналтые, барилгада хэрэгтэй модо шулуу бэлдэгшэдые, барилгын хэрэгсэлнүүдээр хангадаг ашаа тээбэри зөөлгын эмхинүүдые - хэн ямаршьеб даа аргаар барилгада хабаатайб, бултые үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб. Та бүгэдэнэй хамтын ажалай хүсөөр бидэ бэлэн барилгануудтай: гоё һайхан гэрнүүдтэй, мүнөө үеын һургуулинуудтай болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэй болонобди. Республикымнай барилгашадта ганса гүрэнэй зүгһөө захилнуудаар ажал  тон ехэ. Үшөө нэмэхэдэ, ороноймнай Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путин бүхы хүнгэлэлтэтэй ипотекэнүүд зандаа байха гэһэн шиидхэбэри абаа гэжэ таанад мэдэнэт. Гүрэн түрын зүгһөө экономикын тон шухала һалбаринуудай нэгэн болохо барилгые хүгжөөхын тулада ехэ юумэн хэгдээ. Тиигээдшье барилга өөрөө экономикын хүгжэхэ сэхэ түлхисэнь болоно ха юм, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.Барилгын һалбариин эрхим мэргэжэлтэдтэ федеральна хэмжээнэй, Буряадай Засаг газарай, Буряадай барилгын ба гэр байрын хангамжын, шэнэлэлгын яаманай шагналнууд, Улаан-Үдын Захиргаанай ба Хотын һунгамалнуудай Зүблэлэй хүндэлэлэй грамотанууд барюулагдаа. Үндэр шагналаар - «Барилгашадай Үндэһэтэнэй нэгэдэл» Ассоциациин «Аша габьяагай түлөө» медаляар тусхай барилгын «СмитИнвест»  ООО компаниин ахамад захирал Геннадий Доржиев шагнагдаа.

Һүүлэй үедэ Буряад орондо 18 шэнэ һургуулинууд баригдаа, мүнөө үшөө 23 һургуулинууд баригдажа байна гэжэ тэмдэглэе. 27 хүүгэдэй сэсэрлигүүд бодхоогдоо, үшөө 20-нь ашаглалгада тушаагдана, 14-ые барихаар түсэблэгдэнэ. Элүүрые хамгаалгын шэнэ барилганууд –энэ амбулаторинууд, поликлиникэнүүд, ФАП-ууд (тэрэ тоодо модульнанууд), тамирай 70 гаран барилганууд ба 78 хүүргэнүүд ашаглалгада тушаагдаа.

2021 ондо республикадамнай гэр байранууд хараалагдаһанһаа 6 хубяар дээшэлэгдэһэн 279,3 мянган дүрбэлжэн метр, тэрэ тоодо 74,4 мянган дүрбэлжэн метр - олон байратай 18 гэрнүүд ашаглагдаа. 2022 ондо 275 мянган дүрбэлжэн метрэй гэр байра ашаглалгада тушаагдаха гэжэ түсэблөөтэй. Байгша оной түрүүшын хахадта 168 мянган дүрбэлжэн метр гэхэ гү, али түсэблэгдэһэнһөө 61,1 хуби дүүргэгдээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа