Ниигэм 25 aug 2022 539

Баабгайнууд олошороо

Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэнэй дэбисхэр дээрэ “тайгын эзэдэй” толгой хэдыб гэжэ һаяхана мэргэжэлтэд тоолобо.

© фото: wikipedia.org/wi

Гүрэнэй 15 инспектор энэ хэрэгтэ хабаадалсаа. Баабгайнуудай эдеэ хоол бэдэржэ, эгээл олоор ябаха үбэр газарнуудта зураг буулгаха 24 хэрэгсэл табигдаа. Бүхы дээрээ 1 мянга 200 гектар газарай дэбисхэр дээрэ ажал хэрэг ябуулагдаа гээд хэлэлтэй.

- Тоололгын үедэ гансаардаһан 26 эрэ, 5 эмэ толгой үзэгдөө. Залуу 10 баабгай бүлэгүй ябаа. Мүн табан бүлэ баабгайтай уулзаабди. Бүхы дээрээ 360 толгой бүридхэгдөө. 2021 онтой зэргэсүүлбэл, энэ тоо аяар 90 баабгайгаар олошорһон байна. Энээндэ олон шалтагаан. Эрхүүгэй можодо түймэр ехээр соробхилһонһоо боложо, арьяатан Түнхэнэй газар дэбисхэр руу ерээ, - гэжэ байгаали хамгаалгын гүрэнэй инспектор Владимир Русских мэдүүлнэ.

Эдеэ  хоол муутай газарһаа баабгайнууд хүн зоной ажамидардаг дэбисхэртэ хүрэнэ. Буряад Уласта иимэ ушарнууд олоор тохёолдоо. Жэшээлбэл, Түнхэнэй аймагай Зүүн-Мүрэн һууринда фермернүүдэй  нэгэ ажахыда тайгын эзэн добтолоо. Дүтэ ябаһан гүрэнэй инспектор тэрэниие буудажа айлгахадань, ой руу гүйжэ ошоо һэн.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: wikipedia.org/wi