Ниигэм 31 aug 2022 593

Байгалай болбосоролой хуралдаан

Августын 25-26-ай үдэрнүүдтэ Буряад орондо Байгалай болбосоролой VIII хуралдаан үнгэрөө. Россиин болон Монголой,  Донецкэ Арадай Республикын болбосоролой һалбариин 500 түлөөлэгшэд форумдо хабаадаа. Форум ороной болбосоролой хүгжэлтын гол шухала асуудалнуудые хэлсэхэ талмай болоо.

© фото: baikal-news.net

- Байгалай болбосоролой хуралдаан бүхы Россиие суглуулаа. Олонхи можонуудай сайдууд хабаадаа. Манда Старобешевскэ аймагай, Донбассай ба Мелитополь хотын, мүн Монголой  түлөөлэгшэд хүрэжэ ерээ,– гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.Болбосорол сэгнэлгын жэшээнүүдые, «Профессионалитет» гэһэн федеральна түлэбэй бэелүүлгые, мүн баһа  гүрэнэй болбосоролой шэнэ хэбүүдые, түрэл хэлэеэ үзэхэ тухай болон бэшэшье олон асуудалнуудые хоёр үдэрэй туршада багшанар зүбшэн хэлсээ.

Россиин болбосоролой сайд Сергей Кравцов, Монголой болбосоролой ба эрдэмэй сайд Лувсанцэрэнгийн Энх Амгалан  - онлайн аргаар, Ородой Холбоото Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогтохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын орлогшо Григорий Куранов, Россиин болбосоролой сайдай орлогшо  Анастасия Зырянова, болбосоролой ба эрдэмэй һалбариие хиналтын Федеральна албанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Евгений Семченко, Россиин Болбосоролой яаманай юрэнхы болбосоролой һалбарида Гүрэнэй бодолгын ба хүтэлбэриин департаментын захирал Максим Костенко гэгшэд хуралдаанда сэхэ хабаадаа.


Хуралдаанай ажал хэрэгүүдые бүхыдөө 2000 гаран хүн онлайн гуримаар хаража байгаа. Хуралдаанда 500-гаад хүн сэхэ хабаадаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр үдэрэй дүн гаргахадаа, хуралдаанай ажал хэрэгэй гол шэглэлнүүдые тэмдэглэжэ, хүмүүжүүлгын ажал онсолоо.

- Мүнөө хүмүүжүүлгэдэ онсо анхарал хандуулагдана. Эхэ оронойнгоо, түрэл дайдынгаа түүхэ һайнаар мэдэхэ шухала. Хайшан гээ һаа, һайн байхаб, юун гээшэ мууб гэһэн ажабайдалай зүб хараа зорилгонуудтай байха гээшэ баһал шухала гэжэ мүнөө үеын оршон байдал элитээр харуулна, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов онсолон тэмдэглээ.Мүнөө үеын оршон байдалда залуушуулые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ тухай  Ородой Холбоото Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогтохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын орлогшо Григорий Куранов элидхэл хээ.

Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой яаманда «Шухала хөөрэлдөөн» түлэб байгуулагдаа, мүнөө бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Энэ түлэб тухай  Буряад ороной һургуулинуудай классуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ Россиин болбосоролой сайдай орлогшо Анастасия Зырянова хөөрэжэ үгөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: baikal-news.net