Ниигэм 1 sep 2022 941

Эсэгынгээ нэрээр, эхынгээ үргэмжөөр

Гурбан жэлэй саана һэн ха. “Буряад-ФМ” радиодо Хурамхаанай үдэрые хүтэлэгшэ Эрдэм Будаин намайе харахатаяа сасуу хүхюутэйгээр миһэрбэ: «Шинии нютагай хүбүүнэй хүтэлбэри доро Соведүүдэй талмай дээрэ хүдэлнэб. Гагнаха юумэн тэндэ дүүрэн. Шэнэ жэлэй хасууриһаа эхилээд, мүльһэн нааданхайнуудые Хүсөөтын хүбүүн бодхоожо байна». Тиихэдэнь нэрэ обогыень, наһыень мэдэжэ абаад, гайхахын ехээр гайхахаб. Үетэн соомни иимэ хүн үгы ха юм. Хожомынь мүшхөөд мэдэн гэһээмни, Евгений ДАМДИНОВ үнэхөөрөө Түгнын эхинһээ гарбалтай байшаба. Хүсөөтэдэ ажаһуугаа бэшэшье һаа, эсэгынгээ түрэһэн нютагые эгээл түрүүлэн нэрлэдэг байһаниинь намда ехэтэ һайшаагдаба. Тиимэһээ заатагүй уулзажа танилсаха, хөөрэлдөө хэхэ гэжэ шиидэһэн байнаб.

 • Сайн байна, Евгений Дамбиевич! Танай эсэгэ тухай бүүр-түүр дуулаһан байнаб. Ехэ бэрхэ хүн гэжэ Хүсөөтын зон хэлсэдэг һэн. Ивалгын һургуулиин директор ябаа бэлэй гү?
 • Сайнууд! Минии папа Ивалгын ОПХ толгойлдог байгаа. 1998 ондо наһан болоһон... Би 1980 ондо түрэһэмби. Эхынгээ нютагта, Яруунадашье, Ивалгадашье һураһамби. БГУ-гай физико-техническэ факультет түгэсхэһөөр, гол түлэб барилгын һалбарида эрьелдэнэб. 2009 онһоо “Байкалстрой-1” бүлгэмые толгойлооб. Урдахи эзэниинь наһатай болоод, худалдажа абахыемни дурадхаа. Энэл компанида юрын ажалшанаар хүдэлдэг байһамби.
 • Барилгын компани тухайтнай дуулаһан байнаб. Улаан-Үдын гол талмайнууд дээрэ амаралтын зоно бодхоогоо бэзэ?      
 • Тиигээ. Урда жэл Хубисхалай талмай дээрэ хүүгэдэй хүхимөөр хүүюурнүүдые, качелинүүдые тодхоо һаа, байгша ондо Соведүүдэй талмай дээрэ амитадай ногоон дүрэнүүд, хүнэй һуужа амарха һандалинууд табигдаа. Хажуугаарнь сэсэгүүд, һөөг модонууд һуулгагдаа.
 • Хэжэ үрдеэгүй байхадатнай, һандаргана гэжэшье шууяан гараа һэн?
 • Табан жэлэй гарантитайгаар бариһан хадаа заһабари хэхэ уялгатайбди. Тиимэһээ һалан һандаргаһыень шэрдэнэ ба шэнэлнэбди.

Барилгынгаа ажал мүнөө үргэлжэлүүлһээрбди. Шэнэ фонтан, тэрэнэй дэргэдэ суута Даша Намдаковой бүтээл – шубуухай бариһан хүбүүхэн һуулгагдаха. Тэрээниие октябриин 1 болотор хэжэ дүүргэхэ түсэбтэйбди. Фонтан барилгаар дүршэл ехэтэй Красноярскын фирмэ субподрядчигнай болонхой. Ерэхэ жэлдэ үшөө мэлхэй табигдаха. Үхибүүдтэ зорюулһан талмай бүри һонирхолтой болохо.

Гэрэлтүүлгын хэрэгсэлнүүдшье тодхогдоно.

 • Арад зоной дунда 60 нүхэн гэжэ нэрлэгдэдэг Гостиный ряд гээшын гол байшаниинь нюдэн доромнай һалан һандаржа байна. Тэрэниие заһажа болодоггүй юм гү?
 • Гар хүрэхэ эрхэгүйбди. Федеральна мэдэлэй архитектурын ехэ хүшөө болоно. Тиибэшье Улаан-Үдын Захиргаан миин хараад һуунагүй. Һалажа

байна, мүнгэ һомолжо заһабарилыт гэһэн мэдүүлгэнүүдые Москва ябуулна гээд, түсэблэлгын зүблөөнүүдтэнь һуухадаа дууланаб. 

 • Соведүүдэй талмай дээрэхи ногоон мори унаад ябагшад байгаа, пианино эмдээ...
 • Эхиндээ энэ ажал хэхэ хүсэлтэйгөө мэдүүлһэн компани олдоогүй юм. Тиихэдэнь бидэниие гуйгаа. Үгтэһэн мүнгэнэй ехэнхинь хэрэгсэлнүүдые абалгада ошоо. Ажалаа хэжэ үрдеэгүй байтарнай, пианино юумыемнай эмдээ баряа. Харуулшадые хүлһэлхэ баатай болообди. Теэдшье Соведүүдэй талмай дээрэ зон олоороо обооролдоно. Тэрээндэнь ехэ баясанаб.
 • Эдэ объектнүүдһээ гадуур үшөө юу хэнэ гээшэбта?
 • Манай компани ехэнхидээ заһабарилгын, һэльбэн шэнэлгын ажал ябуулдаг. Һуралсалай, соёлой, элүүрые хамгаалгын байшангуудые шэнэлнэбди, шэнээршье баринабди. Мүнөө дээрээ 174 сая түхэриг хэмжээнэй ажал ябуулнабди. Ахын Сорогой, Загарайн Шулуутын, Яруунын Мужыхын һургуулинуудые шэнэлээд, ашаглалда тушаабабди. Сентябриин 1-һээ тэндэхи шэнэлэгдэһэн байшануудта һуралсал эхилхэ юм.
 • Арбаад гаран жэлдэ барилгын һалбарида хүдэлнэ хадаа найдамтай ажалшадтай болонхой бэзэт?
 • Тиимэ. 11 хүн хүдэлнэбди. Зарим ажалаа өөһэдөө хэнэбди, заримыень ондоо эмхинүүдтэ даалганабди. Арбаад жэлдэ суг хүдэлжэ байһан субподрядна эмхинүүдтэйбди. Тэдэниие мэхэлдэг һаамнай, юу бидэнтэй иимэ удаан сагта хүдэлхэ һэм даа?!  
 • Барилга толгойлходо, нэн түрүүн ямар байха хэрэгтэйб?
 • Үгэдөө эзэн байха хэрэгтэй. Суг хүдэлжэ байһан зоноо мэхэлхэгүй. Үшөө тиихэдэ уян байха шухала. Элдэбын зоноор хүдэлнэбди. Захил хэгшэднайшье элдэбын байдаг. Олонхинь ехэ ажал бага сэнгээр хүүлэхэ дуратайнууд (энеэнэ). Мүнөө барилгын хэрэгсэлнүүдэй сэн нэмэгдэжэл байна. Тиихэдэнь юун дээрэ алмалта хэхэб? Хүнүүд дээрэ яашье хэжэ болохогүй! Зарим объектнүүд дээрэмнай ямаршье олзо үгы. Жэшээнь, үнгэрһэн жэлдэ Хубисхалай талмайда 4 сая хэмжээнэй дуталдалтай ажалаа дүүргээ һэмди. Үшөө тиихэдэ 5 жэлэй гарантиин хэмжээн соо заһабари хэхэбди. Тиигэхэбди гэжэ ойлгоод лэ байгаа һэм. Теэдшье нэгэ тээнь олоод, нүгөөдыень бүглөөд ябагданал даа.
 • Ехэл орёо ажал ябуулнат. Урма зоригоо алдангүй, урагшаал дабшыт даа!

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зурагууд