Ниигэм 31 aug 2022 591

Уласхоорондын хэмжээндэ үнгэрһэн «Һүхын һайндэртэ» Буряад ороной дархан илалта туйлаба

Хориин аймагай түлөөлэгшэ арадай гар урлалай фестивальда амжалтатай хабаадалсаа.

© фото: Хориин аймагай захиргаан

Август һарада Томск хотодо болоһон «Һүхын һайндэр» гэһэн арадай гар урлалай уласхоорондын XIII фестивальда Хориин аймагай ажаһуугша Сокто Дашиев түрүү һуури эзэлээ.   

Энэ һайндэр жэл бүри үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэдэг юм. Орос гүрэнэй 45 можо нютагай, мүн 10 хари гүрэнэй дархашуул эндэ хабаадалсаа. Модоор урлаха талаар дэлхэйн үндэһэ яһатануудай түрүү дүршэл шадабаринуудые һэргээн хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор «Һүхын һайндэр» эмхидхэгдэдэг юм, - гэжэ Хориин аймагай захиргаанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Тус фестивалиин хэмжээндэ мүрысөөнэй дүрбэн талмай хүдэлөө: «Модошо шадабаритан», «Дүшэ бүхэн өөрын дуутай», «Шабарай үльгэр», «Үйһэнэй дүхэриг». Тохорюугтын дунда һургуулиин багша Сокто Дашиев «Үйһэнэй дүхэриг» гэһэн можо нютагууд хоорондын мүрысөөнэй «Үйһэн байра» гэһэн шэглэлээр түрүү һуури эзэлээ.     

2018 ондо Сокто Дашиев тус фестивальда хабаадажа, «Гар урлалай арадай заншалнуудые сахигша» гэһэн мүрысөөндэ илалта туйлаһан байна.

Фото: Хориин аймагай захиргаан