Ниигэм 6 sep 2022 564

Шэнэ дуганай рамнай

Үбэр Байгалай хизаарай Забайкальск һууринда сентябриин 25-да Согшон дуганай ехэ рамнай болохо.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

«Тубдэн Норбулин» гэжэ нэрэтэй Согшен дуган Сүүгэлэй дасанай мэдэлдэ ородог. Ехэ рамнайда Россиин Буддын шажантанай заншалта Сангхын бандида Хамба лама Дамба Аюшеев,  Буряадай дасануудай шэрээтэ ламанууд хабаадаха юм. Түрүүшын дуган Забайкальск һууринда 2002 ондо нээгдэһэн. Согчен дуганай барилга 2012 ондо эхилээ. Соёл ламын ударидалга доро барилга мүнөө болотороо ябуулагдаа. Сүүгэлэй дасанай Шэрээтэ лама Алдар Шойнхоров барилгын үедэ баһал туһалаа. Забайкальск һуурин хилын хажуудахи нютаг, тиимэһээ  тэндэхэхи һүзэгшэдтэ эгээ дүтын  дасан  холо һэн бэлэй. Сентябриин 25-да рамнайн үдэр гэжэ гаргагдаад, олон айлшад хүлеэгдэнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг