Ниигэм 14 sep 2022 987

Түрэлхи хэлэ ба уран зохёолой түрүү багшанар мүрысэнэ

Сентябриин 11-һээ 18 болотор Ставрополиин хизаарта «Түрэлхи хэлэ ба уран зохёолой эрхим багша» гэһэн бүхэроссиин конкурс үнгэржэ байнхай.

© фото: Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

Байгша ондо Оросой гэгээрэлэй яаман түрүүшынхиеэ «Түрэлхи хэлэ ба уран зохёолой эрхим багша» гэһэн бүхэроссиин мэргэжэлтэ урилдаа үнгэргэнэ. Тус конкурс түрэлхи хэлэ ба уран зохёол заадаг эрхим багшанарай түрүү дүршэл шадабари элирүүлэн, улам дэлгэрүүлхэ, мүн багшанарые урмашуулан дэмжэхэ зорилготой.

Тус конкурсын жюриин гэшүүнээр Буряад хэлэ хүгжөөлгын улас түрын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Оюна Забанова (зураг дээрэ) уригдажа, дүнгүүдые согсололсоно.

Мүн Оросой бүхы можо нютагуудые түлөөлэн хабаадалсажа байһан 69 багшанарай тоодо Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуулида буряад хэлэ заадаг Арюна Иванова хаба шадалаа туршалсажа байна.   

Фото: Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман