Ниигэм 21 sep 2022 520

«Айтикуб» Хориин аймагта

Хориин аймагай үхибүүдтэ мүнөө үеын мэдээсэлэй, тоо оньhоной онол аргануудые шудалалгын үргэн арга боломжо бии болобо. Федеральна хоёр түсэлэй гаршаг доро "Айтикуб" тэндэ нээгдэбэ. Энэ хадаа уласай аймагуудай дунда түрүүшын иимэ шэнэ технологинуудтай  түб хүдэлжэ эхилбэ гээд тэмдэглэлтэй. Тиигэжэ ганса Хори тосхоной бэшэ, зүгөөр бүхы аймагай үхибүүд эндэ ерэжэ,  hуралсал гараха аргатай болобо.  

© фото: Эрдэни Раднаев

Үхибүүдшье, багшанаршье, гэртэхиншье булта энэ түбэй нээгдэхые үнинэй хүлеэгээ. Хүүгэдэйнгээ ерээдүйн түлөө hанаата боложо, эгээл hайн шанартай эрдэм мэдэсэтэй болгохые гэртэхин оролдоно ха юм даа. Тиин мүнөө "Айтикубай" нээгдэхэдэ, аймагай ажаһуугшад баясана. Хүүгэдэй болон эдиршүүлэй түб үнинэй хүдэлдэг ааб даа. Теэд hүүлэй 3 жэл соо нэмэлтэ hуралсалай багшанар амаргүй ехэ ажал ябуулжа, 2018, 2019 онуудта Федеральна хэмжээнэй түсэлдэ амжалтатай хабаадаа. Тэрэнэй дүнгүүдээр мүнөө үеын түхэлэй, элдэб оньhон түхеэрэлгэнүүдтэй түб одоошье нээжэ шадаба.

- Һуралсал 6 шэглэлээр ябуулагдаха. Робототехникэ, программировани, компьютераа хамгаалалга, кибергигиенэ гэхэһээ эхилээд, яагаад элдэб сайтнууд руу орохоб, хайшаа болохогүйб, ехэ мэдээсэлтэй яагаад хүдэлхэб гэхэ мэтэ hонирхолтой элдэб шэнэ юумэндэ үхибүүд hураха, – гэжэ Хориин Хүүгэдэй болон эдиршүүлэй түбэй нэмэлтэ hуралсалай багша  Энхэ Цыдыпов хэлэнэ һэн.

Үхибүүд элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха, компьютерна мүрысөөнүүдтэ шадабарияа туршалсаха, тоо оньhоной hалбариин мэргэжэлтэдтэй нээмэл хэшээлнүүдтэ болон мастер-классуудта hуужа, мэдээсэлэй hүүлшын онол аргануудтай танилсаха, конференцинүүдтэ дүршэлөөрөө андалдаха гэхэ мэтэ олон ажал урдань хүлеэнэ гээшэ. 

 

-Ехэ баяртай байнабди. Манай аймагай захиргаан программада хабаадалсажа, Федеральна мүнгэнэй туһаламжаар лэ энэ хэрэг бүтээбэ гээшэл даа, – гэжэ Хориин сомоной гулваа Чингис Базардараев хубаалдаа.

Бүхы хэшээлнүүд түлбэригүй байха. Федеральна мүнгэнэй hайгаар эндэ робототехникын бүхы бүридхэл, ноутбугууд, планшетнэ компьютернууд, 3Д түхэлэй оньhон түхеэрэлгэ, интерактивна самбарнууд, эд бараан гэхэ мэтэ олон юумэн абтажа, мүнөө түб соо ехэ зохидхоноор hуурияа эзэлэнхэй. Бэлигтэй бэрхэ, ажалдаа ехэ дуратай нэмэлтэ hуралсалай 16 багшанар эдиршүүлые оршон тойронхи байдалай элдэб hонин мэдээнүүдтэй танилсуулна гээшэ.  “Айтикубай” нээгдэhээр эдэл хүбүүд басагадай дундаhаа гүрэн түрэдөө туhатай ерээдүйн инженернүүд ургажа магадгүй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаев