Ниигэм 18 oct 2022 480

​Хүдөөлүүлхэ гү, али хайлуулха гү?

Баруун гүрэндэ бүтээгдэһэн уран һайханай кинодо хүнэй шарил гэртээ асараад, нэгэ таг дээрэ хадагалжа байхадань, һонирхонгёор харадаг бэлэйбди. Энэнь тиимэшье гайхалгүй. Хэрбэеэ тэрэ шарилда хүндэтэйгөөр хандажа, гэртээ хадагалжа байбал, яахашьегүй.

-Ямар нэгэ шалтагаанһаа боложо, дүтынгөө хүнэй шарил хайрсаг дотор хээд, гэртээ хадагалхада, буруу юумэн үгы. Гансал тэрэнээ хүн зоной һонорто дурадхажа, зугаа болгожо байһанай хэрэггүй, - гэжэ Улаан-Үдын крематориин мэргэжэлтэн Надежда хэлэнэ.

Энэ талаар үшөө нэгэ асуудал гаража ерэдэг. Бэлигтэй дуушан Дмитрий Хворостовскиин шарил хоёр тээшэнь хубааһан юм гээд  мэдээжэ. Юундэ тиигэнэб? Наһа бараһан хүнэй дүтынь зон хоёр гүрэндэ таража ажаһуудаг һаань, шарилыень хубаажа болоно. Энэ хэрэгтэнь крематориин ажалшад туһа үзүүлхээр бэлэн байна.

Наһа бараһан хүнэй һэе хайлуулагдахадаа, ондоо хүнэй үнэһэнтэй нэгэдэнэ аа гү гэһэн асуудал мүн лэ дүтын зоной һанаа зобоодог. Тиимэ юумэн огто дайралдажа болохогүй. Һэе бүхэниие ами аминдань галда хэжэ хайлуулдаг. Наһа бараһан хүнэй зүүжэ ябаһан үнэтэ гоёолтонуудыень түрэлхидынь абана.

Һүүлэй үедэ наһа бараһан хүнэй һэе хайлуулха ушарнууд олоор дайралдадаг болоо. Үнэһыень хайрсагта хээд, ямаршье гүрэн, нютаг абаад ошохо аргатай ха юм. Гадна түрэлнүүдэйнь хүүр дээрэ гү, али тэрэнэй дуратай газартань ерэжэ хиидхүүлхэдэ болоно.

Энэ талаар асуудал гарабалнь, +7 (3012) 57-14-57,  +7 (3012) 23-03-03 утаһануудаар хонходожо хандахадатнай болохо. Захил абаха газар Павловай гудамжа, 23-дахи байшан.