Ниигэм 20 oct 2022 985

Минии эсэгэ - минии бурхан

Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин  буряад хэлэ бэшэгэй таһагай оюутадай хоорондо үнгэргэгдэһэн "Үүрэй солбон" конкурсын эрхим эссе.
  

© фото: Анна Огородник

Эсэгэ... Юун гэнэб энэ үгэ? Хэн тухай хэлэнэб? Хүн бүхэн энэ үгэ мэдэхэ, хүн бүхэнэй наһанай харгыда иимэ хүн бии гэжэ найдаха дуран хүрэнэ. Теэд олон хүнүүд эсэгын дуран тухай мэдэнэгүй, бэе дээрээ мэдэрнэгүй.

Аба эжымни - минии бурхад, минии сахюусад. Энэ наһандамни, сэдьхэл зүрхэндэмни  эгээл дулаанаар, эгээл дүтөөр һанагдадаг хүнүүд.

Октябриин 16-да “Эсэгын үдэр” гэһэн һайндэр үнгэрбэ. Минии һанахада, энэ ехэ һайхан, хэрэгтэй үдэр. Юундэб гэхэдэ, сэдьхэл һанаан соошни сугларһан дуранай дулаахан үгэнүүдые энэ үдэр хэлэжэ болоно. Теэд абаяа хүндэлжэ, дулаан һайхан үгэнүүдые хэлэхын түлөө тусхай үдэр хэрэггүй ха юм. Абамни намда ажамидарал бэлэглээ. Эсэгын ашаар би мүнөө наранай элшэ доро сэбэр арюун агаараар амилан, хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ тон жаргалтай ябанаб.

Минии эгээл дуратай, тон дүтэ хүн - хүндэтэ абамни, алтан дэлхэйн шарай харуулһан эсэгэмни! Үхибүүдээ ажабайдалай үргэн харгыда гаргаха гэжэ оролдон ябанат. Мүнөө саг хүшэр, ажабайдалай замда баяр уйдхаршье дайралдана. Дашанимын Пурбэ, абамни, үри хүүгэдэйнгээ түлөө ямаршье бэрхэшээлнүүдые гаталхал. Би басаганиинь байһандаа омогорхоноб.

Гансал һайндэрөөр бэшэ, юрыншье үдэрнүүдтэ аба эжыдээ сэдьхэлэй дулаахан үгэнүүдые хэлэжэ, баярлуулжа ябаял!

Цыбикжапова Анастасия, 2-дохи курс, 16110-дахи группа

Фото: Анна Огородник