Ниигэм 26 oct 2022 648

Баатаршалга гаргаһанай түлөө

Һаяхана Сергей Шойгу дайшалхы габьяа харуулжа шалгарһан сэрэгшэдтэ гүрэнэй дээдын шагнал барюулаа. Украинада боложо байһан сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада онсо баатаршалга харуулагшад  үндэр шагналда хүртэбэ гэжэ тэмдэглэлтэй.

© фото: Звезда телесубаг

-Хүндэтэ нүхэд! Танай урда табигдаһан зорилгонуудые амжалта түгэс дүүргэжэ, манай гүрэнэй  дээдын сэгнэлтэдэ хүртэбэ гээшэт. Таанадые саашадаашье үнэн сэхээр Эхэ орондоо алба хааха байха гэжэ этигэжэ байнаб.Түргэн сагай туршада илалта туйлахамнай болтогой! Халуунаар амаршалнаб! – гэжэ Сергей Кужугетович Шойгу амаршалгын үедэ хэлэбэ.

Гүрэнэй удха шанартай баяр ёһололдо хабаадагшадай дунда Улаан-Үдэдэ оршоһон 5-дахи суута танкова бригадын сэрэгшэ, гвардиин майор Энвер Набиев оролсожо, «Алтан Одондо» хүртэбэ.

- «Алтан Одон» сугтаа алба хаажа байһан дайшалхы нүхэдэймни шагнал болонол даа. Байлдаанай газарнуудта баатаршалга гаргажа, амгалан байдалай түлөө ами наһаяа үгэһэншье  нүхэдэймнай шагнал. Би саашадаа һөөргөө бусажа,  сэрэгэйнгээ уялга дүүргэхэ түсэбтэйб, - гэжэ Ород Уласай Герой Энвер Набиев хэлэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Звезда телесубаг