Ниигэм 26 oct 2022 901

Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг

Буряад Уласай Толгойлогшын шанда хүртэхын түлөө «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэжэ урилдаанай дүнгүүд согсологдожо, эрхимүүд элирүүлэгдэбэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Сэсэрлигүүдэй, һургуулинуудай хоорондо эмхидхэгдэһэн янзада буряад хэлэнэй, арадай ёһо заншалай, соёл урлалай  хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулжа байһан һуралсалай эмхинүүд хабаадаа. Онсо байдал зохёожо, тэрэнээ таһалгаряагүй үргэдхэжэ, үхибүүдые түрэл хэлэндэнь һургахаһаа гадна хэдэн шэглэлээр мэргэжэлтэд ажалаа ябуулдаг. Тиин хэр олон үхибүүд буряад хэлэеэ үзэнэ гээшэб, тэдэнэй тоо дээшэлнэ гү,  ямар шэнэ онол арганууд хэрэглэгдэнэб, хэһэн ажалынь ямар дүнгүүдтэйб гэхэ мэтээр һуралсалай эмхинүүдтэ сэгнэлтэнүүд үгтэһэн байна. 

“Эрхим багша” янзада буряад хэлэ, литературын 27 багшанар хабаадаа. Харин буряад хэлэеэ һэргээхэ, гамнан хүгжөөхэ хэрэгтэ эдэбхи үүсхэл гаргадаг урагшаа һанаатай зон “Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ оруулһан габьяагай түлөө” янзада мүрысөө. Конкурсын шугамаар  “Буряад хэлэндэ һургаха эрхим онол арга” янзада мүн илагшад элирүүлэгдээ.

Жэл бүри үнгэргэгдэдэг урилдаанай шангай жасада 3 сая түхэриг һомологдодог юм.

 

Буряад Уласай Толгойлогшын шанда хүртэхын түлөө «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» конкурсын дүнгүүд

 

Конкурсын янзанууд

Илагшад

1.                  

Эрхим бүлэ

Зоригто Будаевич,  Сэсэгма Раднаевна Будаевтан

Ивалгын аймагай Посели  һуурин

Михаил Гомбоевич,  Галина Дамбаевна Елбоновтон, Улаан-Үдэ

Баир Петрович, Туяна Пурбоевна Яндановтан

Түнхэнэй аймаг

2.                  

Буряад хэлэнэй оршон байгуулһан  уласай эрхим сэсэрлиг

 

52-дохи үхибүүдэй

«Ая ганга»  сэсэрлиг

Улаан-Үдэ

3.                  

Буряад хэлэндэ һургаха программа бэелүүлдэг Буряад Уласай эрхим сэсэрлиг

 

Эрхиригэй үхибүүдэй сэсэрлиг

 Загарайн аймагай «Ручеек» сэсэрлиг

4.                  

Буряад хэлэндэ һургаха программа бэелүүлдэг Буряад Уласай болбосоролой эрхим эмхи зургаан

 

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи  лицей-интернат

5.                  

Гүрэнэй буряад хэлэндэ һургаха программа бэелүүлдэг Буряад Уласай болбосоролой эрхим эмхи зургаан

 

 

Ивалгын аймагай Посели һууринай һургуули

 

6.                  

Буряад Уласай дунда болон дээдэ мэргэжэлэй эрхим һургуули

 

Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули

 

7.                  

Буряад Уласай хотын ба нютагай засагай эрхим байгууламжа

 

Түнхэнэй аймагай  «Толтой» һуурин

8.                  

Буряад Уласай эрхим аймаг

 

Хэжэнгын аймаг

9.                  

Эрхим хото гү, али хотын тойрогой эрхим аймаг

 

-

10.             

Түлөөһэтэ туһаламжа үзүүлдэг Буряад Уласай эрхим эмхи зургаан

Буряад хубсаһа оёдог Прокопьева Марина Аресновнагай студи

11.             

Буряад Уласай ниигэмэй эрхим эмхи

 

Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ номой сан, Захааминай аймаг

 

12.             

Буряад Уласай соёлой эрхим эмхи зургаан

 

«Аянша» гэһэн хүүхэлдэйн нүүдэл театр

 

13.             

Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай  бодолгын талаар эрхим эмхи зургаан

 

 «Бүхэ барилдаан» бүлгэм

14.             

Эрхим багша

Балданова Баярма Дашиевна, Нимбу Сосоровой нэрэмжэтэ Сагаатайн дунда һургуули, Зэдын аймаг

 

15.             

Эрхим класс

Захааминай аймагай Бүргын дунда һургуули

 

16.             

Эрхим оюутан

Жалсанова Зоя Зоригтоевна, Д.Банзаровай нэрэмжэтэ гүрэнэй ехэ һургуули

 

17.             

Эрхим һурагша

Дондокова Сарюна - Яруунын аймагай Нарһатын дунда һургуули

Бадмаева Дари - Улаан-Үдын 3-дахи лингвистическэ  гимнази

Петров Илья - Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда һургуули

 

18.             

Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ оруулһан аша габьяагай түлөө

Шабаев Николай Чимитович - Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин Сэдхүүлшэдэй холбооной гэшүүн, Захааминай аймагай хүндэтэ эрхэтэн

19.             

Буряад хэлэндэ һургаха эрхим онол арга

 

Эрдынеева Жаргалма Цыреновна - Үндэһэтэнэй 1-дэхи  лицей-интернадай багша

 

20.             

Буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн эрхим зохёол

 

Мунконова Надежда Михайловна - Буряад театрай зүжэгшэн, «Бальжан хатан» рок - мюзиклай либреттын автор

 

 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа