Ниигэм 2 nov 2022 468

Аяншалгын һалбарида - амжалта

Буряадаймнай Ахын аймагай бэелүүлһэн түсэл Бүхэроссиин аяншалгын һалбариин урилдаанда түрүүлбэ. «Һоёдой баялиг - Ильчир» гэһэн аяншалгын түсэл олоной һайшаалда хүртэбэ. Үсөөн тоото һоёд арадуудай түүхэ, соёл харуулһан «Ильчиp» этномузей 2009 ондо Сорог һууринда байгуулагдаһан юм.

© фото: Буряад Уласай Аяншалгын яаманай сайтһаа

Энэ түсэл Ахын аймагай засаг дарга Матвей Мадасов өөрөө   ударидажа, урилдаанда оролсоо.  Суг хамта хүдэлһэн Бaяpма Бaкшaxaнoва, Eлeна Шиpибoн, Bepа Гaбaнoва, Дopа Xaмaгaнoва, Жapгaл Ocoxeeв болон  Cyльтим Бaзapoв гэгшэдтэ аймагай засаг дарга баяр басхаланаа мэдүүлнэ.

Гэхэтэй хамта энэл урилдаанда Буряад Уласаймнай түлөөлэгшэд мүн лэ амжалта туйлажа, шангай 2-дохи һуурида гараба. Eлeнa Бaдмaeвa, Лилия Oшopoвa, Oльгa Cтeпaнюк, Oльгa Лeбидькo гэгшэдэй зохёоһон «Caкpaльнaя Бypятия» гэһэн түсэл эхэнэрнүүдтэ туһатай юм байна.

«Зaпoвeднaя yлыбкa Бaйкaлa» түсэл энэл тэмсээнэй түгэсхэлэй шатада «Экологическа аяншалгын талаар түсэл» номинацида дэбжүүлэгдэһэн байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай Аяншалгын яаманай сайтһаа