Ниигэм 2 nov 2022 443

Урданайхяараа ажаллаха

Загарайн аймагай Новая Брянь һууринда хүдэлдэг байһан үйлэдбэриин талмай дээрэ ажал ябуулагдажа эхилхэнь.  

© фото: Хүдөө ажахын яаманай дурадхаһан гэрэл зураг

Зүблэлтэ гүрэнэй байха үедэ тэндэ амаргүй томо заһабарилгын завод ажалладаг юм һэн. Хүлгөөтэй 90-ээд онуудта тэрэ үйлэдбэри һалан һандаржа хаагдаһан. Харин мүнөө хуушан байрыень һэльбэн шэнэлжэ, хүдөө ажахын техникэ суглуулдаг үйлэдбэри ябуулха хараа түсэб табигдана. Тус түсэлдэ 120 сая түхэриг гаргашалагдахаар түсэблэгдэнэ.

Загарайн аймагай засаг дарга Виталий Шальков болон «Трактор 03» гэһэн эмхиин захирал Владимир Колесов хоёр хүдөө ажахыда хэрэгтэй техникэ суглуулалгын үйлэдбэри байгуулха тухай хэлсээндэ гар табиба. Беларусиин «Лидсемаш» гэһэн эмхиин бүтээдэг эд хэрэгсэлнүүдые Буряадайнгаа дэбисхэр дээрэ суглуулжа, бүтэн техникэ болгохо зэргэтэй.

-Буряадай Толгойлогшо Алексей Самбуевич Цыденовэй ударидалга доро бүлэг мэргэжэлтэд ажалайнгаа хэрэгээр Беларуси ябажа ерэһэн  юм. Тэндэ хэлсэһэнэй дүн боложо, энэ үйлэдбэри байгуулагдахань. Даб дээрэ жэлэй туршада үбһэ монсогойлхо 200 пресс, мүн тэды шэнээн роторно косилка бүтээжэ байхаар хэлсэгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хэлэнэ.

1510 дүрбэлжэн талмай дээрэ нээгдэхэ үйлэдбэри 2023-2025 онуудта бэелүүлэгдэхээр багсаамжалагдана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Хүдөө ажахын яаманай дурадхаһан гэрэл зураг