Ниигэм 3 nov 2022 620

Үндэр сэгнэлтэ

Агын Буряадай тойрогой мяха үйлэдбэрилдэг комбинат  алтан медаляар шагнагдаба.

© фото: Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа

Новосибирск хотодо үнгэргэгдэһэн «Сибириин эдеэ хоолой 7 хоног” үзэсхэлэндэ тэдэ хабаадажа, ямаршье холисогүй, сэбэр мяхаар хэгдэһэн эдеэнэй зүйлнүүдые дурадхаа. Гэдэһэндэ шудхаһан татамал мяхан, консервнүүд, полуфабрикадууд болон бэшэшье эдеэ хоол  шүүгшэдэй тон ехэ анхарал татаа гэхэдэ алдуугүй. Тиин  “Мяханай консервнүүд” янзада үхэрэй  мяхаар үйлэдбэрилһэн тушёнко алтан медальда хүртөө бшуу. Олон зон  тэрэнэй шанар үнинэй һайшааһан, ямар наймаанда, хаана худалданаб гэжэ бэе бэеһээ асуудагынь мэдээжэ.

«Сибириин эдеэ хоолой 7 хоног” үзэсхэлэн Россиин зүүн зүгэй дэбисхэр дээрэ үнгэргэгдэдэг эгээ ехэ хэмжээ ябуулгануудай нэгэн болоно. Эндэ хабаадаһан үйлэдбэринүүдэй түлөөлэгшэд Сибириин болон Алас Дурна зүгэй ехэ-ехэ наймаанай эмхинүүдэй  хүтэлбэрилэгшэдтэй, мэргэжэлтэдтэй  танилсажа, продукцияа наймаалха талаар сэхэ харилсаха аргатай.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа