Ниигэм 9 nov 2022 652

Социальна хэлсээнэй туhаламжа

Буряад Уласай ажаhуугшад социальна хэлсээнэй  тусхай программын туhаламжаар ажал олохо аргатай. Тэдэ зондо байhан мэргэжэлээрээ хүдэлхэ гү, али гэбэл, шэнээр hураха арга олгогдоно. Мүнɵɵдэрэй байдалаар, 300 гаран хүн ажалтай болонхой.      

© фото: hural-buryatia.ru

- Социальна хэлсээн  бага олзотой хүнүүдтэ туhалха үүргэтэй, - гэжэ Буряад Уласай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын сайд Татьяна Быкова хэлэнэ.

Эндэ эгээл шухалань - гүрэнhɵɵ абадаг салин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тэрэнь регион дотор амидарал хангаха мүнгэ зɵɵриин доодо хэмжээнhээ ехэ бэшэ байха ёhотой. Гадна программада хабаадаха хүсэлтэй хүнүүд ажалаар хангалгын түбтэ бүридэлдэ абтаhан байха ёhотой гэhэн эрилтэ табигдана.

Тус программада хабаадагшадта 8000 түхэриг стипенди үгтэдэг, харин  шэнэ мэргэжэлээр hуралсал  гараха гү, али гэбэл, мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ хүсэлтэй хүнүүдтэ 30 мянган түхэриг мүнгэн үгтэхɵɵр хараалагдаhан. Мүн лэ Буряад Уласай ажаhуугшад социальна хэлсээнэй туhаламжаар олзын хэрэг эрхилхэ, хубиин ажахыдаа мал үдхэхэ, ургаса тариха, гэр байраяа түймэрhɵɵ аршалалгын хэмжээнүүдые абаха болон хүндэ байдалые гаталха аргатай.        

Гүрэнэй туhаламжын иимэ программада орохын тула ажаhуудаг газарайнгаа социальна талаар хамгаалгын таhаг руу хандаха хэрэгтэй.    

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: hural-buryatia.ru