Ниигэм 7 dec 2022 727

Дурасхаалай самбар

Сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада алдалан унаһан сэрэгшэ Зоригто Раднатаровта зорюулһан дурасхаалай самбар тэрэнэй ажаһууһан гэртэ хадагдаба. Баатарай үхэлөөр унаһан сэрэгшэн Росгвардиин ОМОН-ой «Кречет» гэһэн тусхай отрядай ахамад прапорщигаар алба хаажа байгаа.

Дурасхаалай самбар нээлгын баяр ёһололдо тэрээнтэй суг алба хаажа байһан дайшалхы нүхэдынь, аха дүүнэрынь, түрэл гаралынь, хүршэнэрынь болон үеын нүхэдынь хүрэжэ ерэһэн байнад.

- Эхэ оронойнгоо ёһотой эрхэтэн байгаа. Эхин һургуулида һурахаһаа эхилээд, мүнөөшье болотор амжалта түгэс ажаллажа ябаа. Бэеэ һорижо, «спортын мастер» гэһэн үндэр зиндаатай болоо. Залуу үетэндэ найдамтай багша, үнэн нүхэр һэн даа. Тиихэдэ тэрэ хайрата, һанагдаха хани нүхэр, үхибүүдэйнгээ найдамтай эсэгэ мүн, - гэжэ Росгвардиин хүтэлбэриин дарга, полициин полковник Сергей Гатилов үгэ хэлэбэ.

Сэрэгшэн һургуулиин һүүлээр Буряадай хүдөө ажахын академидэ амжалтатай һуража дүүргэһэн юм.

- Би энэ хүниие өөрөө һайн таниха, мэдэхэ байгааб. Юрын оюутан бэшэ, харин намда дипломно ажалаа бэшэһэн. Бидэ һайн танил байгаабди. Бэшэ оюутадта жэшээ харуулан, һайнаар һурадаг, тамирай талаар амжалта туйладаг бэлэй, - гэжэ БГСХА-гай ректор Бэликто Цыбиков хэлэбэ.

Сэрэгшэ нүхэдэйнь табиһан салюдай нэерээн доро Зоригтын аба Пурба Сосоржапович дурасхаалай самбар нээбэ.

- Гэртэхинэйнь болон олон тоото түрэлнүүдэйнь зүгһөө энэ хэмжээ ябуулгада оролсоһон хүн бүхэндэтнай баяраа мэдүүлнэб. Зоригтомнай ажалдаа тон дуратай үнэн сэрэгшэ ябаа. Тэрэнэй «улаан малгайда» (краповый берет) хүртэхэдэнь, амаргүй ехээр баярлаа һэмди. Хэтэдээ манай зүрхэ сэдьхэлдэ байхал, - гэжэ сэрэгшын абга Владимир Раднатаров тэмдэглэбэ.

Зоригто Пурбаевич Раднатаров 1988 оной октябриин 7-до Хяагтын аймагай Хүдэр-Сомон нютагта түрэһэн юм. Юрэнхылэгшын зарлигаар сэрэгшэ «Эрэлхэг зоригой түлөө» орденоор шагнагдаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ