Ниигэм 22 dec 2022 836

Харгы заһабарилга үргэлжэлхэ

“Аюулгүй шанартай харгынууд” гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй шугамаар бэелүүлэгдэһэн хэмжээ ябуулгануудай дүнгүүд эндэ һая болоһон суглаан дээрэ согсологдобо. Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо-Агын Буряадай тойрогой Хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев суглаа хүтэлэн ябуулаа.

© фото: Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа

Тойрогой аймагуудай болон Ага тосхоной захиргаанай, хизаарай Барилгын, харгы заһабарилгын болон транспортын яаманай, харгы заһабарилгын эмхинүүдэй, харгыда аюулгүйе сахиха таһагай  түлөөлэгшэд эндэ хабаадаа.

Агын тойрогой һууринуудые холбоһон харгынуудай  заһабарилга эршэтэй ябуулагдана. Үндэһэтэнэй түсэлэй ёһоор энэ жэл  «Ага – Доодо Саһаша»,  «Ага-Дулдарга» гэһэн харгынуудай заһабарилга түгэсэхэ юм. Мүн Могойто, Урда–Ага, Догой,  Боржигантай һууринууд руу ороһон харгынууд болбосон түхэлтэй болгогдобо. Дүн хамта 669,8 сая түхэриг эдэ ажалнуудта шэглүүлэгдээ, - гэжэ Буянто Батомункуев тэмдэглээ. Гадна Үбэр Байгалай хизаарай бюджедһээ  Сагаан-Уула, Тугшан, Зүдхэли һууринуудай, Орловск, Ага тосхонуудай харгынуудые заһабарилха мүнгэн һомологдоһон байха юм.  «Шэтэ – Забайкальск – Хитадай хилэ» гэһэн федеральна харгыда бага бэшэ ажал мүн хэгдэбэ.

Тойрогой Хүтэлбэрилэгшэ Ага тосхоной  “Западный” микрорайоной үйлсэнүүдэй заһабарилгада онсо анхаралаа хандуулаа. Эндэ 560 үхибүүдые багтааха һургуулиин барилга эхилхээр хараалагданхай.

Суглаанда хабаадагшад 2023 ондо хэгдэхэ харгы заһабарилха ажалнуудые түсэблэхэһээ гадна, Агын Буряадай тойрогой дэбисхэр дээрэ аюулгүйе сахиха асуудалнууд дээрэ тогтобо.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа