Ниигэм 1 feb 2023 799

Шэдитэ хайрсаг

Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой санда hүүлэй үеын шэнэ оньһон хэрэгсэл – «iSandBOX Special» гэhэн элhэнэй интерактивна хайрсагай үзүүлтэ үнгэргэгдэжэ, олоной hонирхол татаhан байна.

© фото: востоктелеинформ

Эрэмдэг зэмдэг хүнүүдэй бэе махабадые  hэргээлгын хэрэгтэ ёhото эди шэдитэ нүлɵɵ үзүүлхэ аргатай үнгэтэ элhэнэй хайрсаг Соёлой яаманай тусхай шэглэлэй мүнгɵɵр абтаа.  

Эгээл түрүүшынхиеэ үзэсхэлэнтэ хайрсагтай Улаан-Yдын 62-дохи коррекционно hургуулиин hурагшад танилсаба. Баяр ёhололой оршондо элhэн хүбɵɵнүүд үльгэртэ ой мододой, сэсэгүүдэй, амитадай гэхэ мэтын дүрсэтэй боложо хубилаад, багашуулые гайхуулан хүхеэгээ юм.     

Инновационно элhэнэй хайрсаг компьютерна хүтэлбэритэй. Тусхай программануудай ашаар монитор дээрэ бии болоhон элдэб янзын зурагууд, дүрсэнүүд үхибүүдэйшье, томошуулайшье зүрхэ сэдьхэл баярлуулан, амгалан тэнюуниие бэлэглэхэ аргатай. Тэрээнhээ гадуур хүнэй зохёохы мэдэрэлнүүдые hэргээжэ, уран зурагта, геометриин ба тоололгын эрдэмүүдтэ hургаха үүргэтэй гэжэ онсо тэмдэглэгдэнэ.          

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: востоктелеинформ